Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda) ble opprettet i forbindelse med gjennomføringen av EUs patentdirektiv i norsk lovgivning i 2004 etter betydelig politisk strid om direktivet. Nemnda var en særnorsk konstruksjon for hvordan etiske sider ved patentering kunne håndteres innen patentsystemet og vakte interesse også på europeisk nivå.

Saksgangen har vært definert slik at Patentstyret, som er det organ som mottar søknader og innvilger eller avslår søknader, kan be Patentnemnda om råd hvis Patentstyret er i tvil om det er moralsk riktig at noen får enerett på kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse.

Én sak på 4 år

Siden opprettelsen har den etiske nemnda kun fått én sak til vurdering. Samtidig mottar Patentstyret årlig om lag 600 søknader bare innen bioteknologiområdet. Den etiske nemnda for patentsaker frykter at mange saker som burde vært vurdert i nemnda, ikke blir oversendt. Nemnda har forsøkt å få en dialog med Patentstyret om hvorfor nemnda ikke får flere saker, eller få klarhet på hvilke kriterier som legges til grunn i utvelgelsen av saker som oversendes. Dialogen har ikke gitt den ønskete klarhet. Patentnemnda har derfor utredet problemfeltet på mer prinsipielt grunnlag.

Patentnemnda ønsker nå en avklaring av sin rolle i patentsystemet. Analysen som nå foreligger, inneholder både en grunnleggende, prinsipiell diskusjon av patentsystemet i et etisk perspektiv, så vel som hvilke konkrete etiske overveielser som bør foretas ved patentsøknader.

Patentnemnda har sendt analysen til Næringskomiteen på Stortinget og bedt om et møte for å diskutere nemndas fremtidige rolle og funksjon.

Patentnemnd uten portefølje? En analyse av etiske utfordringer ved patentering  (1,6 MB) PDF-fil