Astrup påpekte at KI-feltet er i rask endring, og at strategien er et startpunkt for regjeringens arbeid. 

Les strategien her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/?ch=1

– Jeg håper og tror at de prinsippene vi legger frem i denne strategien vil være en nyttig ramme for både offentlige og private virksomheter når de skal utvide sitt arbeid med KI fremover.

Regjeringen forventer at utdanningene bidrar til Norges satsning innen KI, understreket Astrup.

– Vi skal ha tydelige forventninger til universiteter og høyskoler om at de må dimensjonere og innrette studiestedene sine i henhold til de behovene vi ser i arbeidsmarkedet og i samfunnet fremover. De er selvfølgelig autonome, så de har et selvstendig ansvar for å gjøre denne jobben, men den må altså gjøres på vegne av oss alle for å sikre tilstrekkelig kompetanse.

Strategien legger til grunn syv etiske prinsipper som blant annet omfatter respekt for menneskers selvbestemmelse, hensyn til personvern og likebehandling. Både tilsynsmyndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner får en rolle i følge opp disse prinsippene, ifølge Astrup.

– Utdanningsinstitusjonene må finne ut hvordan personvern og etikk kan få en sentral plass i KI-utdanninger.

Ser til komiteene

Under kapittelet «Kunstig intelligens og forskningsetikk» viser strategien til forskningsetikkloven. Den fastslår at forskningsinstitusjonene har ansvaret for at kandidater og ansatte læres opp i anerkjente forskningsetiske normer og at alle som utfører eller deltar i forskningen er kjent med normene.

Se også: Forskningsetiske retningslinjer

Videre viser strategien til Forskningsetisk betenkning om kunstig intelligens, utgitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i november i fjor. I strategien heter det:

«De lanserer ni prinsipper for KI-forskning innenfor tre områder:
a. Ansvar for utviklingen og bruken av autonome systemer:
Forskning på KI skal sikre menneskeverd, lokalisere ansvar, være inspiserbar og bidra til informert samfunnsdebatt.
b. Samfunnsovergripende konsekvenser og forskningens samfunnsansvar:
Forskning på KI må erkjenne usikkerhet og sikre bred involvering.
c. Stordata:
Forskning på KI må ivareta personvern og hensyn til enkeltpersoner, sikre etterprøvbarhet og kvalitet og bidra til rettferdig tilgang til data.»

Punktet med å sikre bred involvering ble særlig diskutert under NENTs lansering av betenkningen, ettersom mange har relativt begrenset forståelse for hvordan KI fungerer. Her har Astrup allerede lansert et tiltak, et gratis kurs tilbudt via NTNU (kurset skal også tilbys på norsk innen kort tid).
- Det ikke bare spisskompetanse som blir viktig, også breddekompetanse er viktig, sa digitaliseringsministeren.