NEC-nettverket er en møteplass for erfaringsutveksling om praksiser og problemstillinger knyttet til forskning og etikk, med representanter fra nasjonale etiske komiteer i Europa. Helene Ingierd, direktør i FEK, deltok på møtet fra Norge. 

Vitenskap i politikkutforming

Innledningsvis ble det fremhevet fra EU-kommisjonen og Jean-Eric Parquet, direktør for Generaldirektoratet for forskning og innovasjon, at forskningsetikken ikke må settes til side i en pandemi til fordel for folkehelse. Parquet var også opptatt av at Covid-19-pandemien viser betydningen av vitenskap i en krisetid med stor usikkerhet. Vitenskapen har aldre vært mer synlig i politikkutforming, hevdet han.

Innlederne viste også til betydningen av at politikere synliggjør verdiene beslutninger bygger på. Det er ikke noe slikt som ett fasitsvar i vitenskapen, sa David Archard, leder i Nuffield Council of Bioethics. Dette innebærer at beslutningene ikke kan tas av vitenskapen alene. Politikere må forklare hvorfor de kommer frem til de beslutningene som tas, hvilken forskning de baserer seg på, og være tydelige på sine prioriteringer.

Archard mente erfaringene fra Storbritannia viser mangelen på etiske diskusjoner i offentligheten. Mye av argumentasjonen har vært kjennetegnet av et fokus på antall; som at vi kan tillate at eldre og andre i utsatte grupper dør nå, om vi på sikt oppnår flokkimmunitet og sparer flere liv. Dette er ren utilitarisme, men de etiske vurderingene ble ikke kommunisert eksplisitt fra politisk hold. Archard mente en annen viktig lærdom fra pandemien er bredden av etiske problemstillinger som har blitt reist. Diskusjonene har ikke bare dreid seg om personvern og informert samtykke, men om sosial rettferdighet og solidaritet. For eksempel har slike problemstillinger vært oppe i diskusjoner rundt smittesporingsapper. Her er det ofte ikke bare et spørsmål om personvernet ivaretas for brukere av appen, men om de som velger å ikke bruke den, får ivaretatt sine interesser eller blir dårligere stilt. Her trenger vi større debatter om hva rettferdighet egentlig betyr og hvordan den kan ivaretas, sa Archard.

Europeisk solidaritet og beskyttelse av fundamentale rettigheter

Christina Woopen, leder av European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) viste til deres nylige uttalelse om europeisk solidaritet og beskyttelse av fundamentale rettigheter i Covid-19-pandemien. Som Parquet, understeket hun at vi trenger å styrke våre verdier, og at den største trusselen i den svært alvorlige situasjonen vi befinner oss i, er at våre rettigheter og friheter undergraves. Mange av tiltakene som har vært satt inn, slik som bruken av droner, immunitetspass og smittesporingsapper er utviklet for å kontrollere spredningen, men kan på sikt gli over til å bli en del av hverdagen vår på måter vi egentlig ikke ønsker.