Skjelettutvalget er et uavhengig fagorgan tilknyttet De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Utvalget er rådgivende og skal bidra til å fremme etisk god og ansvarlig forskning på menneskelige levninger [1]

Utvalget har ti medlemmer, samt én vararepresentant. Ni av medlemmene skal være vitenskapelig fagkyndige fra relevante fagområder. For å sikre bredde og tverrfaglighet skal tre av medlemmene være fra henholdsvis Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Ett av medlemmene skal ha bakgrunn i forskning innen samisk kultur og samfunn. I tillegg skal utvalget ha en lekrepresentant.

Vi søker nå tre nye medlemmer for perioden 2020-2024, hvorav ett varamedlem.

Medlemmene representerer ikke institusjonen de jobber ved, men er i utvalget basert på sin faglige kompetanse og erfaringer. For at utvalget skal være faglig relevant og bredt sammensatt, er det ønskelig at nye medlemmer har særlig kompetanse innenfor fagområder som bioarkeologi, vitenskapshistorie, etikk, filosofi, antropologi, kulturhistorie, religionsvitenskap, molekylærbiologi. Det er også behov for å rekruttere fagpersoner med kompetanse på samlinger og nordområdene. Ved oppnevnelse av nye medlemmer vil det bli tatt hensyn til sammensetning av faglig kompetanse i utvalget, men også til sammensetning av kjønn, alder og geografisk tilhørighet, samt at det vil bli lagt vekt på erfaring fra instituttsektoren.

Utvalget møtes 4–6 ganger i året på dagtid, og medlemmene må regne med noe arbeid i for- og etterkant av hvert møte. Medlemmene mottar honorar iht. statens satser for utvalgsarbeid og får dekket reisekostnader i forbindelse med møtene. Det er NESH som oppnevner medlemmer til utvalget.

For ytterligere informasjon om Skjelettutvalget, NESH og FEK, se våre nettsider. Her finner du utvalgets mandat.

Ønsker du å være med? Send en kort søknad med CV innen 22. november 2019 til post@etikkom.no. Skriv «Skjelettutvalget» i tittelfeltet.

Kontaktperson:
Lene Os Johannessen, lene.os.johannessen@etikkom.no,
tlf: (+47) 23 31 83 17

[1] Menneskelige levninger skal her forstås som skjeletter, deler av skjeletter, og annet menneskelig biologisk materiale fra avdøde personer, som oppbevares ved offentlige museer og andre samlinger av kulturhistorisk betydning, som fremkommer ved arkeologiske utgravninger, eller levninger som aldri har vært i jorden, for eksempel fra kister og sarkofager.