– De siste årene har Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) fått flere henvendelser der det problematiseres hvordan forskere og forskningsinstitusjoner styres av politiske eller økonomiske interesser, der forskningsresultater trekkes i tvil, og der det fremmes anklager om fusk eller dårlig kvalitet, sa Helene Ingierd under lanseringen av boken Interessekonflikter i forskning i dag.

Ingierd er sekretariatsleder i NENT og redaktør for boken sammen med Ingrid Bay-Larsen (Nordlandsforskning og NENT) og Kjellrun Hiis Hauge (HVL og NENT).

Under lanseringen fortalte Hiis Hauge, som også er bidragsyter i boken, om hvordan usikkerhet i forskning på komplekse systemer kan utnyttes av interessenter. Bidraget beskriver hvordan interessekonflikter utspiller seg innen oppdrettsforskning, der næringen ønsker vekst, mens bærekraft er et overordnet politisk mål.

Stig S. Gezelius fra Universitetet i Sørøst-Norge snakket om akademisk frihet, ikke som et privilegium for forskere, men som en nødvendighet når sannheten er målet.
– Som forsker har du ikke lov å si ting du egentlig ikke mener. Jobben din er å bidra til å bringe vår felles fornuft videre. For å unngå interessekonflikter, bør institusjoner samtidig forholde seg faglig nøytrale, sa Gezelius som har skrevet kapittelet «Forskernes frihet når interesser vil styre» sammen med Klaus Mittenzwei ved Norsk institutt for bioøkonomi.

Journalist og forfatter Simen Sætre kommenterte boken, og viste til at det i dagens medier er lite rom for usikkerhet ved formidling av forskning. Samtidig uttrykte han bekymring for de konfliktene som aldri når offentligheten:
– Hva skjer med de forskningstemaene næringen ikke ønsker oppmerksomhet rundt? Spurte han.

Varsku fra forskere

I sakene NENT har fått henvendelser om, har et fellestrekk vært at de har fulgt politiske skillelinjer rundt industri, havbruk, bruk eller vern av naturverdier m.m. Det har samtidig vært en offentlig debatt om politikernes bruk av forskning, der uttalelser fra flere statsråder har vekket bekymring. Flere forskere har også ropt varsku om økende grad av oppdragsforskning og kommersialisering av forskningen generelt, skriver redaktørene i innledningen til boken.

Antologien tematiserer ulike etiske aspekter ved interessekonflikter, og målet er å bidra til refleksjon og debatt om hvordan forskningsetikken kan ivaretas når det oppstår interessekonflikter i forskning.

Boken er tilgjengelig gjennom åpen tilgang på Cappelen Damm forlag.