Sekretariat til De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) har bidratt med innspill om den planlagte implementeringen av Plan S om Open Access. Innspillet er gitt til cOAlition S sentralt. 

Innledningsvis understrekes det at FEK støtter intiativer som kan bidra til god og ansvarlig forskning: 

"Åpenhet og rettferdighet er blant våre etablerte forskningsetiske normer og åpen tilgang kan bidra til å oppnå disse normene".

Samtidig pekes det på en rekke utfordringer med implementeringen av Plan S, deriblant tidshorisonten: "Det ser ut til at Plan S vil kreve åpen tilgang allerede fra 2020 uten å ha den nødvendige infrastrukturen på plass for å støtte og fremme ansvarlig forskning", står det i innspillet. 

Ønsker konsekvensutredning

Videre oppfordrer FEK sterkt til å foreta en konsekvensutredning av implementeringen, noe som også kan belyse forskningsetiske utfordringer som manglende veiing av åpenhet mot andre normer: 

"Åpenhet er en viktig norm i forskningsetikken. Åpenhet må imidlertid balanseres mot andre normer som forskningskvalitet, akademisk frihet og vitenskapelig integritet. Denne refleksjonen ... mangler i Plan S og veiledningsdokumentet, der åpenhet ser ut til å være eneste tema."

En alvorlig bekymring for FEK, er hvordan Plan S kan komme til å forårsake utilsiktet og uønsket framferd i forskningssystemet. Det vises her blant annet til utfordringen med røvertidsskrifter og andre useriøse publiseringskanaler:   

"Gold Open Access [full åpen tilgang] kan også være fordelaktig for lav-kvalitets tidsskrifter med lave redaksjonelle standarder og lite kvalitetssikring." Uttalelsen viser til at vi allerede har sett utfordringer knyttet til dette siste i en sak behandlet i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning.  

Målet for Plan S bør, ifølge FEKs uttalelse, være "å etablere et ansvarlig system for publisering av forskning med åpen tilgang". 

Les hele innspillet her (på engelsk).