Det skriver Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i sitt innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens som nylig ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Komiteen har det siste året arbeidet med en forskningsetisk betenkning om kunstig intelligens, som skal ferdigstilles i høst. Innspillene til departementet bygger på dette arbeidet. 

NENT trekker frem ni aspekter ved kunstig intelligens som komiteen mener har særlig forskningsetisk relevans, blant annet uforutsigbarhet, ansvar og inspiserbarhet:

  • "NENT ser et behov for systematiske studier av risikoene forbundet med utviklingen av kunstig intelligens. Det er av betydning at forskere, så vel som politiske beslutningstakere, anerkjenner usikre mulige konsekvenser og ukjente ukjente, dvs. fremtidige konsekvenser vi ikke kjenner til."
  • "NENT mener myndighetene bør stille krav om å kunne lokalisere ansvar om det skjer en feilvurdering som konsekvens av en beslutning i et kunstig intelligens-system."
  • "[D]et bør være et mål å oppnå «glassbokser» i kunstig intelligens-forskning, dvs. systemer som lar seg inspisere."

Du kan lese hele innspillet her.