Spørsmålet ble stilt til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Stortinget forrige uke. Bakgrunnen var en uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), som blant annet konkluderer med at prosjektet må anses som forskning «under tvang». I spørsmålet trekker Fagerås blant annet frem at «NESH mener denne praksisen bryter dette med idealet om en «armlengdes avstand» mellom politikk, forvaltning og forskning, og i praksis reiser det spørsmål om forskningens integritet og uavhengighet, som er en forutsetning for allmenhetens tillit både til forskningen og til kunnskapsbasert politikkutvikling mer generelt».

Vurderer konsekvenser

Denne uken kom svaret fra Hauglie. Hun forklarer blant annet bakgrunnen for forsøket som følger:

«I arbeidet med forberedelsene av forsøket ble det stilt spørsmål ved om Arbeids- og velferdsetaten, i et avgrenset forsøk, hadde hjemmel til å kreve en ny medisinsk vurdering ved seks måneders sykmelding hos en annen lege enn fastlegen. Det ble derfor utarbeidet og fastsatt en forskrift for å regulere forsøksordningen. Forskriften er hjemlet i folketrygdloven (…).»

Hauglie forteller videre at forskriften ikke ble sendt på alminnelig høring, men på begrenset høring til prosjektets referansegruppe. Hun skriver:

«Vi ser at enkelte problemstillinger knyttet til gjennomføringen av forsøket og den tilhørende forskningen kunne ha vært håndtert på en annen måte enn hva som ble valgt. Departementet er ikke kjent med at tilsvarende tilnærming som i dette tilfellet er lagt til grunn i andre forskningsprosjekter.»

Departementet er nå i dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet for å vurdere hvilke konsekvenser erfaringer fra saken bør få, ifølge Hauglie. Hun viser til direktoratets uttalelser til bladet Forskningsetikk om at det er i gang med å etablere et eget etisk rammeverk for gjennomføring av forskningsprosjekter.

Ønsker mer forskning

Avslutningsvis står det i uttalelsen fra Hauglie:

«Departementet vil understreke at det er ønskelig med mer og ikke mindre forskning på hvilke tiltak som har og ikke har effekt. Det er også understreket i gjeldende intensjonsavtale mellom regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv, der det heter: "Nye tiltak skal være kunnskapsbaserte og det skal settes i gang følgeforskning og effektevalueringer av prioriterte satsinger og virkemidler." Departementet er samtidig opptatt av at forskningsetikken ivaretas på en god måte.»

NESH-leder Elisabeth Staksrud er fornøyd med at politikere og departement er opptatt av at forskningsetikken ivaretas. Samtidig er det mye å ta tak i, ifølge Staksrud. 

– Vi er bekymret over den manglende kunnskapen i forvaltningen om forskningsetikken generelt og over bruken av forskrift for å omgå det informerte samtykket spesielt. Det informerte samtykket er et hellige gral i forskningsetikken og skal sikre at individers integritet og rettigheter ikke blir krenket. Vi skal alle slippe å bli tvunget til å delta i forskningsprosjekter, og alle skal forstå hva man deltar i om man sier ja.

Staksrud påpeker at NESH har funnet flere problematiske sider ved denne konkrete saken.

– I dette tilfellet har NESH også vært opptatt av at forskningsdata fra informanter har blitt brukt til andre ting, slik som kontroll av enkeltindivider.​

Komiteene kan hjelpe

NESH-lederen er imidlertid opptatt av å løfte blikket.

– At sentrale forvaltningsorganer som også bedriver forskningsvirksomhet i ulike former ikke har en god nok forståelse av hva forskning og forskningsetikk er, er et problem som går ut over det enkelte prosjekt, og som truer forskningens integritet og troverdighet. Og da må vi si fra.

Staksrud vedgår at fagfeltet er utfordrende, og vil gjerne bistå forskningsmiljøene.

– Forskningsetikk kan være en krevende øvelse for oss alle. Det er derfor vi har etiske komiteer til å hjelpe. Vi ønsker en tettere dialog mellom de forskningsetiske komiteene og alle som driver forskning, ikke bare de tradisjonelle universiteter og høyskoler. Så tolk dette gjerne som en åpen invitasjon fra NESH.