Bakstad begynte i stillingen for drøyt tre måneder siden. Hennes bakgrunn fra helsefeltet har gitt henne innsikt i hvilken betydning forskningsetikk har i praksis. 

Jeg har bakgrunn fra et felt der etisk refleksjon- og dilemmaer nærmest har vært en sentral del av jobben. Gjennom klinisk praksis, forskning og forvaltning har jeg jobbet enten direkte med, eller med arbeid rettet mot rusmiddelavhengige. Særlig gjennom arbeidet med utvikling av retningslinjer for gravide i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) har kontroversene vært store med utfordrende diskusjoner både politisk, i media, og ikke minst i ulike fagmiljøer, sier Bakstad. 

Både fra universitetet og i yrkeslivet har jeg vært opptatt av fagetikken, og hvordan den lett kan bli tilsidesatt når svake grupper diskuteres. Jeg mener etisk refleksjon og prinsippene den omfatter i større grad bør være en del av enhver forsker og kliniker sitt daglige virke. Å kunne bidra til å løfte det forskningsetiske feltet var derfor en viktig grunn til at jeg søkte stillingen.

– Hva ønsker du å bidra med i jobben som koordinator?
Jeg skal først og fremst være en lyttepost for REK og NEM og jobbe opp mot syv regionale etiske komiteer og en nasjonal komité som alle er faglig uavhengige.

Jeg har nå deltatt på møter i de fleste komitéene, og mitt inntrykk er at mange problemstillinger går igjen. Noen av disse diskusjonene er uttrykk for det faglige skjønnet som skal være til stede i de forskningsetiske vurderingene, mens andre f.eks. kan handle om ulik lovfortolkning. Diskusjonene er ofte knyttet til om søknadene er utenfor eller innenfor helseforskningsloven, om begrepsinnhold i «sykdom og helse» og om vurderinger knyttet til samtykkebestemmelsene. I tillegg opplever jeg at de fleste rapporterer om økt tilfang av søknader om bruk av genteknologi, og om bruk av store datasett fra helseregistrene hvor det søkes om unntak fra taushetsplikten. Når også mange av søknadene innebærer internasjonalt samarbeid så kan det å vurdere konsekvenser for forskningsdeltakerne virke svært utfordrende.

Selv om de regionale komitéene har medlemmer med solid faglig kunnskap og kompetanse så tror jeg at en del av disse felles problemstillingene burde vært drøftet mer på tvers av komitéene. Det ønsker jeg å bidra til gjennom å reise prinsipielle problemstillinger, og sørge for at de blir løftet i relevante diskusjonsfora på tvers.