I uttalelsen fra Riksantikvaren heter det blant annet: 

"Riksantikvaren vil berømme Skjelettutvalget for å ha startet arbeidet med en veileder. Som utvalget skriver, er den rettslige tilstanden på dette området til dels lite oversiktlig; det er derfor svært positivt at det utarbeides en veileder for feltet." Videre påpekes det her blant annet at omtalen av krigsgraver i veilderen bør utbedres, da den er mangelfull. 

Også Universitetet i Tromsø mener en veileder kan være nyttig, også for deres forvaltningsmuseum, selv om dette ekspertmiljøet ikke er primærmålgruppen. De skriver: "[V]eilederen også kan være til støtte i vårt arbeid. Det vil ikke minst gjelde i kontakt med andre instanser og allmenheten/publikum, som gjerne henvender seg til oss med spørsmål og konkrete observasjoner og funn." UiT er imidlertid opptatt av at museene ikke har kapasitet til å ta imot menneskelige levninger de ikke har ansvar for, og ber om at skillet mellom hva som bør inngå i samlinger, og hva som skal gjenbegraves, bør avklares tydeligere. 

Les mer om veilederen i denne artikkelen: Hva gjør du hvis du finner et skjelett i skapet?

Savner tydeligere stemme

Også Norsk institutt for kulturminneforskning er tydelige i sin uttalelse: 

"NIKU anerkjenner at det er et behov for klarere retningslinjer for håndtering og forvaltning ved funn av menneskelige levninger, og støtter i hovedsak innholdet i dokumentet. Gjennom forvaltningsrelaterte lovpålagte oppgaver og annen virksomhet erfarer NIKU ofte at det oppstår situasjoner hvor forskningsetiske prinsipper og materialets kildeverdi er utsatt."

Samtidig stiller NIKU noen spørsmål ved formatet på retningslinjene: "Er det hensiktsmessig at dokumentet er utformet som en veileder/informasjonsskriv og ikke kommer med klarere anbefalinger til praksis? Ligger utfordringen i at utvalget ikke har mandat til å utarbeide normgivende retningslinjer? Det savnes en tydeligere «stemme» fra Skjelettutvalget."

Da høringsfristen gikk ut, hadde Skjelettutvalget fått inn 13 uttalelser om forslaget til "Veileder ved funn av menneskelige levninger". Du finner dem i sin helhet her:

Aust-Agder fylkeskommune.pdf

Klima- og miljødepartementet.pdf

Kommunal- og moderniseringsdepartementet.pdf

Kripos_høringssvar.pdf

Kulturdepartementet.pdf

NIKU.pdf

NTM_høringssvar.pdf

Politidirektoratet_høringssvar.pdf

Riksantikvaren.pdf

Sellevold.pdf

Sysselmannen_høringssvar.pdf

Sør-Trøndelag fylkeskommune.pdf

UiB.pdf

UiO.pdf

UiT.pdf

Vest pd_høringssvar.pdf      Vest pd_høringssvar_vedlegg.pdf

Økokrim_høringssvar.pdf

Østfold fylkeskommmune.pdf