Dette er blant spørsmålene Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) stiller, når den nå sender ut et brev til aktører som jobber med kunstig intelligens (KI). 

NENT har nedsatt en egen gruppe som skal jobbe med tematikken, og i brevet skriver gruppen blant annet: 

"På vegne av NENT henvender arbeidsgruppen seg nå til miljøer for KI-forskning i Norge for å initiere en dialog om hvilke muligheter forskningen har, hvilke etiske spørsmål det er viktig å ha bevissthet rundt - i forskerhverdagen og i samarbeidsrelasjonen til andre, og hva forskere kan ta ansvar for.

På bakgrunn av innspillene planlegger NENT å avgi en forskningsetisk betenkning om kunstig intelligens innen komiteens virkeområde. NENT ønsker med dette å øke bevisstheten om forskningsetiske aspekter ved KI, bidra til å fremme god og ansvarlig KI-forskning, og legge til rette for en opplyst debatt i det offentlige rom."

Du kan lese hele brevet her. Har du innspill til komiteen, kan de sendes post@etikkom innen 10. september 2018. Vennligst merk e-posten «Kunstig intelligens».