«Som nasjonal rådgivende ressurs for forskningsetiske spørsmål, mener NENT det er oppsiktsvekkende at forskningsetikk er nærmest fraværende i en melding som legger rammene for og uttrykker Regjeringens mål med forskning og høyere utdanning i de kommende år.»

Det skriver Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i sitt høringsinnspill til regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024.

– Forskningsetisk innsikt må reflekteres i forskningspolitikken og langtidsplanen. Dette gjøres ikke i tilstrekkelig grad i denne meldingen, sier Helene Ingierd, sekretariatsleder for NENT.

Må sikre uavhengighet

Nent foreslår en rekke muligheter for å integrere forskningsetiske perspektiver i Regjeringens mål.

– Dels handler det om større oppmerksomhet om utfordringer knyttet til å sikre forskningens uavhengighet, som på sikt også kan bidra til å trygge tillit til forskning, sier Ingierd.

– Dels handler det om å understreke at det er behov for å sikre at offentlige forskningsmidler bidrar til å løse store samfunnsutfordringer, også i fraværet av økonomisk gevinst på kort sikt.

Mange av de store satsningsområdene reiser dessuten presserende spørsmål om risiko og usikkerhet som bør adresseres, påpeker hun, og legger til:

– Bærekraftbegrepet bør står sentralt i forbindelse med satsning innen klima, miljø og miljøvennlig energi.

Hva er kvalitet?

Også kvalitetsbegrepet i meldingen blir problematisert:

«Kvalitet er et begrep som brukes gjentatte ganger i meldingen, uten at det defineres eller forklares. Når et overordnet mål er å styrke miljøer med fremdragende kvalitet, er det avgjørende å vite hva kvalitet er» skriver NENT, og stiller seg kritiske til at «det synes som om departementet legger til grunn at mengden siteringer er et uttrykk for forskningskvalitet».

Komiteen viser til NIFUs utredning av en mulig siteringsindikator advarer mot nettopp dette.

«Mer overordnet er kvalitet i stor grad nyttet opp mot økonomiske målestokker i meldingen, mens etikkdimensjonen er nærmest fraværende» skriver NENT.

Kan gå ut over kunnskapsutviklingen

Hvis forskningsetikk ikke får plass i meldingen, mener Ingierd det kan forringe kunnskapsutviklingen.

– Det må gjøres en innsats for å sikre forskningens frihet og uavhengighet fra eksterne interesser, som de kommersielle. Det er avgjørende for å legge til rette for pålitelig kunnskapsutvikling, som igjen også kan komme samfunnet til gode.

I tillegg trekker Ingierd frem hvor viktig det er at meldingen funderes i forskningens samfunnsansvar.

– Om forskningens samfunnsansvar ikke reflekteres godt nok, får vi i praksis manglende styring av hvilke samfunnsutfordringer forskningen bør bidra til å løse, og hvordan vi skal håndtere forskningen og teknologiutviklingens mulige uakseptable konsekvenser.

Les hele høringsuttalelsen her.