Aarli uttrykker at hun takket ja til vervet fordi hun mener Granskingsutvalget kan være viktig for forskersamfunnet på flere måter.

- Jeg er selv en del av forskersamfunnet og ser det som viktig at folk flest kan ha tillit til at forskning skjer på en redelig måte. Granskningsutvalget kan bidra til kvalitet i forskning ved å få belyst om uredelighet har funnet sted. Utvalget kan også bidra til å reparere skade som har skjedd dersom konkurranse om forskningsmidler og forskningsfunn har ført til grunnløse personangrep.

- Det betyr noe for meg om utvalget lykkes i å forbedre forskningens og forskeres stilling i samfunnet. Når jeg ble tilbudt å lede utvalget, kunne jeg simpelthen ikke si nei, sier Aarli.

- Hva kan du bidra med til utvalget?

Jeg er jurist og kan anvende rettsregler. Utvalget skal følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler og skal vurdere vitenskapelig praksis opp mot en uredelighetsstandard som er lovfestet i forskningsetikkloven. Det er mitt ansvar å påse at dette skjer i samsvar med juridisk metode, sier Aarli.

Men Aarli har også andre interessefelt enn juss. 

- Jeg tror videre at det kan være en fordel at jeg ikke er "bare” jurist, men også har en utdannelse som medieviter. Det betyr at jeg kjenner flere vitenskapskulturer enn den rettsvitenskapelig. Den flerfaglige bakgrunnen har nok vært en spore til at jeg i rettsvitenskapelig forskning har søkt mot skjæringspunkter til andre vitenskaper. Ett av forskningsfeltene mine er bevisrett, og jeg har særlig arbeidet med bruk av DNA-sakkyndighet i strafferettspleien. Jeg tror og håper min interesse for dialog mellom ulike vitenskapskulturer kan være en fordel i rollen som leder for et utvalg som skal favne om alle tenkelig fagområder og disipliner.

Foruten Aarli, er følgende medlemmer oppnevnt i nytt utvalg: 

  • Jan G. Bjålie, nestleder, Professor UiO
  • Rani Lill Anjum, Forsker, NMBU
  • Øyvind Kongstun Arnesen, Administrerende direktør, Ultimovacs AS
  • Lise Wogensen Bach, Professor, Aarhus Universitet, Danmark
  • Anne Ingeborg Myhr, Direktør, GenØk-senteret for bioteknologi, Tromsø
  • Arild Underdal, Professor emeritus, UiO

Varamedlemmer:

  • Per-Henrik Zahl, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet
  • Nina Johannesen, Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
  • John-Arne Skolbekken, Professor, NTNU
  • Ida Skaar, Seniorforsker, Veterinærinstituttet

Utvalget er oppnevnt for perioden 1.4.2017-31.3.2021. I ny forskningsetikklov, som skal tre i kraft denne våren, beskrives utvalgets oppgaver blant annet slik:

"Granskingsutvalget skal veilede forskningsinstitusjoner om behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer."

- Hjertelig velkommen

Direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene, Espen Engh, er glad for at oppnevningen nå er avklart. 

 

 - Vi er glade for at nytt utvalg omsider er på plass, og ønsker dem hjertelig velkommen. Det ser ut til å være et utvalg med meget god kompetanse. Samtidig innser vi at det kan ligge en viss utfordring i at bare to medlemmer fortsetter fra forrige utvalg, men sekretariatet skal gjøre hva vi kan for å bidra til kontinuitet, sier Engh.