Forslaget er utarbeidet i samarbeid med interessenter, blant annet gjennom en workshop. 

Målet med retningslinjene er både å gi etisk veiledning til forskere og andre som vurderer dyreforsøk, og å øke bevisstheten om dyreetikk generelt. 

Det overordnede rammeverket for retningslinjene er Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi (2016), der forsøk med dyr er omtalt i to punkter. Det står blant annet i punkt 12: 

"Forskeren skal være aktsom og respektere dyrevelferden når han eller hun forbereder og utfører dyreforsøk, og forskeren skal overfor ansvarlige tilsynsmyndigheter redegjøre for nødvendigheten av forsøket."

De nye spesifikke retningslinjene for dyreforsøk, tar blant annet opp kravet om å ha respekt for dyrs verdighet, og forskerens ansvar for å veie skade mot nytte: 

"Forskeren må vurdere risiko for å påføre smerte og ubehag hos forsøksdyr (jf. 5), og veie dette mot forskningens verdi for dyr, mennesker eller miljø."

Videre vektlegges de såkalte tre R'er: Replace, Reduce og Refine. Disse prinsippene innebærer at forskeren skal "vurdere om det finnes alternativer til dyreforsøk",  "vurdere om antall dyr som planlegges å inngå i forsøket kan reduseres" og "minimere risiko for smerte og ubehag og styrke dyrevelferden". Disse prinsippene er også gjennomgående i lover og regelverk, der det endelige målet, ifølge EU-direktivet på feltet, er å utfase dyreforsøk som sådan. 

Les utkastet til retninglinjer her: Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning

Høringen er åpen med frist for innspill 11. desember. Les høringsbrevet her. 

Les også om dyreforsøk i siste nummer av Forskningsetikk.