Det er tre nasjonale forskningsetiske komiteer: en for medisin og helsefag (NEM), en for naturvitenskap og teknologi (NENT) og en for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). De er uavhengige forvaltningsorganer med et felles sekretariat lokalisert i Oslo.

Komiteenes hovedoppgave er å gi råd og informasjon til forskere, forskningsinstitusjoner, forvaltningen og allmennheten om forskningsetiske spørsmål. NEM er også klageorgan for vedtak truffet av regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Komiteene møtes 4-6 ganger i året.

Se eksempler på uttalelser fra komiteene her.

Trenger nye medlemmer

Nå er Forskningsrådet på jakt etter nye engasjerte medlemmer til de forskningsetiske komiteene for neste periode (2018-2021), både fagpersoner og lekfolk. Det er behov for personer til følgende arbeidsområder:

  • NEM (medisin og helsefag): Lekfolk med interesse for, og forskere med fagkompetanse innen medisin, helsefag, psykologi, juss og filosofi/etikk.
  • NENT (naturvitenskap og teknologi): Lekfolk med interesse for, og forskere med fagkompetanse innen naturvitenskap og teknologi, juss og filosofi/etikk.
  • NESH (samfunnsvitenskap og humaniora): Lekfolk med interesse for, og forskere med fagkompetanse innen samfunnsvitenskap og humaniora, juss og filosofi/etikk.

Se Prop. 158 L(2015-2016), kapittel 4.3 og våre nettsider for mer informasjon om oppgavene til komiteene.

(Se også: Skjelettutvalget søker lekrepresentanter)

Slik søker du

Hvis du kan tenke deg å sitte i en av komiteene, send en kort begrunnelse, CV med korte opplysninger om deg selv og din erfaring, eventuelle verv og andre relevante opplysninger til: lb@forskningsradet.no. Fristen er fredag 1. september. (Se Forskningsrådets sider)

Har du spørsmål om hva arbeidet innebærer, kan du kontakte sekretariatet (tlf. 23 31 83 00), eller Gunhild Rønningen i Forskningsrådet.