Bakgrunnen for saken er en henvendelse Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) fikk fra Raunes Fiskefarm AS. Her ba de NENT vurdere om Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har brutt med sine etiske retningslinjer i forbindelse med et oppdrag for AF Decom.

Oppdraget dreier seg om et miljøovervåkningsprogram, med AF Decom som oppdragsgiver og NIVA som oppdragstaker. Miljøovervåkningsprogrammet er i sin tur knyttet til utslippskrav og konsesjonsbetingelser pålagt av Miljødirektoratet. AF Decom driver et anlegg for opphugging av utrangerte oljeinstallasjoner på Raunes i Vats, Rogaland.

Raunes Fiskefarm AS mener at NIVAs miljøovervåking ikke holder god nok kvalitet, og at relasjonen mellom NIVA og oppdragsgiver er uheldig med tanke på forskningsetiske prinsipper.

NENT er en rådgivende komite i forskningsetikk og skal bidra til at forskning i Norge skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Forskningsetiske retningslinjer, både nasjonale og internasjonale, er konkretiseringer av anerkjente forskningsetiske normer. Rammeverket for de vurderingene som er gjort i det følgende er Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi (2007), som er utviklet av NENT.

NENTs vurdering

Komiteen har diskutert de prinsipielle spørsmålene saken reiser i tilknytning til NENTs rolle som rådgivende organ i forskningsetikk. Komiteens vurderinger kan oppsummeres som følger:

  • NENT mener saken aktualiser spørsmål knyttet til roller og ansvar i oppdragsforskning generelt og overvåkningsprogrammet spesielt. NENT mener videre det må være NIVAs oppgave som kunnskapsinstitusjon å bruke sin kompetanse til å påpeke eventuelle mangler i programmet.
  • NENT etterlyser også en refleksjon fra Miljødirektoratets side over egen rolle. Overvåkningsprogrammet er utviklet i samarbeid med AF Decom, og Miljødirektoratet skal i neste omgang basere seg på og formidle kunnskapen som produseres. 
  • Prinsippet om åpenhet tilsier åpenhet om mulige interessekonflikter og at forskere og forskningsinstitusjoner bestreber seg på å gjøre forskningsrapporter tilgjengelige innen rimelig tid. Åpenhet er særlig viktig i et prosjekt som dette. Fordi spørsmål knyttet til virksomheten i høyeste grad også angår offentligheten, er det helt vesentlig at sider ved virksomheten og miljøovervåkningen ikke holdes skjult eller dekkes over.
  • Forskere, så vel som forvaltning, bør ta hensyn til usikkerheten i de vurderinger som gjøres. Komiteen stiller spørsmål om hvordan det tas høyde for usikkerhet i miljøovervåkning i forvaltningen.
  • Komiteen savner at Miljødirektoratet uttrykker en aktiv holdning til hva føre var-prinsippet innebærer i praksis. Ut fra føre var-prinsippet mener komiteen det er Miljødirektoratets oppgave som forvaltningsorgan å undersøke alternative kunnskapspåstander fra relevante studier.

Les hele uttalelsen fra NENT