- Målet med forumet er å lage en møteplass for samarbeid og erfaringsutveksling for alle dere som jobber med forskningsetikk. Slik ønsker vi å legge til rette for at vi kan lære av hverandre og dermed sikre god kvalitet på alt det arbeidet som nedlegges, sa Helene Ingierd, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), i sin velkomsttale.

Forumet har to hovedmålgrupper: Undervisere i forskningsetikk og medlemmer i forskningsetiske utvalg.

I år hadde forumet to hovedtemaer: Interessekonflikter og redelighet/uredelighet og diskutabel forskningspraksis. Dette er temaer komiteene jobber spesielt med i år, blant annet gjennom uttalelser, en kommende antologi og et åpent møte.

- Felles for de to temaene er at begge handler om hvordan forskningsinnholdet kan endres og tilliten til forskningen forringes, men det er også ulikheter her. Og hvordan bør disse sakene best håndteres? spurte Ingierd.

Først på programmet sto statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet, som orienterte om departementets forslag til ny forskningsetikklov – loven som legger rammene for alt det forskningsetiske arbeidet i Norge.

— Institusjonene har et ansvar for å veilede og undervise alle sine studenter og ansatte som forsker, på en slik måte at de gjøres i stand til å jobbe etter gode forskningsetiske prinsipper, understreket Haugstad. Fredag overleverer departementet lovforslaget til statsråd og Stortinget.

Last ned innledernes presentasjoner:

Workshops

For utvalgsmedlemmer

For undervisere