Den nasjonale etiske komité for medisinsk og helsefaglig forskning (NEM) har besvart en henvendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Departementet ønsket komiteens vurdering av om barn mellom 12 og 16 år selv bør kunne samtykke til å delta i visse typer helseundersøkelser. I dag er nedre aldersgrense 16 år.

Her er hovedpunkter fra NEMs svar til HOD:

  • NEM mener at barn mellom 12 og 16 år har tilstrekkelig modenhet til å selv bestemme om de vil delta i visse typer forskning, men at det må stilles vilkår for hvordan informasjon gis til barnet, og om, og eventuelt på hvilken måte, opplysninger skal kunne gis andre.
  • En forskrift vil i hovedsak omfatte studier der samfunnsnytten er særlig stor, og formålet med studien enten ikke kan oppnås med hvis foresatte involveres, eller som vil kunne avdekke opplysninger som kan utsette barnet for fare eller risiko for skade dersom de ble kjent for foresatte.
  • Aktuelle forskningsprosjekt må etablere en beredskap for å beskytte barnet i tilfeller der det fremkommer sensitiv informasjon som kan være til skade for barnet.
  • En forskrift gitt med hjemmel i helseforskningsloven vil bare gjelde for medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter. Dispensasjon fra gjeldende aldersregler skal gis av en regional forskningsetisk komité, som også kan stille nærmere vilkår for gjennomføringen av studien.

Les hele uttalelsen: Vurdering av barns rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglig forskningsprosjekter