Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning mottok 5. februar 2016 en anmodning fra Universitetet i Agder (UiA) om å granske en sak om forfatterskap og publiseringspraksis. I den offentlige omtalen av saken har det blitt satt spørsmålstegn ved den vitenskapelige publikasjonens omfang og hvorvidt dette kan oppnås ved å følge de allmenne reglene for publisering. En mulig mistanke som ble nevnt i media er i hvilken grad professoren har brutt med konvensjoner om medforfatterskap.

Alvorlig sak

Granskingsutvalget behandlet saken i møte 23. februar 2016, og besluttet enstemmig å iverksette gransking. Utvalget viste til at mistanken fremsatt mot forskeren er alvorlig og har offentlig interesse. Saken er av prinsipiell karakter. Den reiser blant annet spørsmål om forfatterskap og publiseringspraksis kan utgjøre vitenskapelig uredelighet etter definisjonen i forskningsetikkloven § 5 annet ledd, og for troverdigheten til systemet for premiering av vitenskapelig produksjon («tellekantsystemet»).

Ifølge lovparagrafen skal utvalget uttale seg om forskning i Norge har vært vitenskapelig uredelig, noe som omfatter «forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning».

Videre legger utvalget vekt på at UiA selv har anmodet om at Granskingsutvalget behandler saken, blant annet på grunn av rektors inhabilitet. Granskingen igangsettes umiddelbart.

Sakens dokumenter unntas fra offentlighet til endelig uttalelse foreligger, jf. forskningsetikkloven § 5 fjerde ledd.

Pressedekning