Også i 2015 har FEK i høy grad bidratt til å oppfylle målsetningen om at forskning innen offentlig og privat regi skal foregå i henhold til anerkjente etiske normer og i samsvar med regelverket. Som leder for De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er jeg totalt sett godt fornøyd med virksomhetens samlede måloppnåelse. Vi har gjennom vår risikovurdering funnet fram til tiltak som vi vurderer som hensiktsmessige og gode.

FEK har spesielt fulgt opp fire prioriterte faglige temaer i 2015:

  • forskningens samfunnsansvar
  • vitenskapelig uredelighet
  • big data/internettforskning
  • proporsjonalitetsvurdering og akseptabel risiko

Disse temaene har vært en gjennomgangsmelodi ved våre arrangementer og publikasjoner i løpet av året.

2015 har vært et begivenhetsrikt år. FEK fylte 25 år, hvilket ble nyttet som en mulighet til få ekstra fokus på temaet forskningsetikk. Arbeidet med utformingen av en langsiktig strategi for FEKs er ferdigstilt og vil forhåpentligvis legge et godt grunnlag for vårt framtidige arbeid. De fagspesifikke retningslinjene for NENT- og NESH-området har blitt revidert med endelig ferdigstilling i 2016,

Forskningsetikkloven er under revisjon, og FEK har i betydelig grad bidratt i dette arbeidet. Forskningsetisk forum har blitt videreført som et av våre viktigste tiltak for å oppnå flere av våre målsetninger. Våre nettsider har vært i en rivende utvikling, og vi lanserer i disse dager en engelskspråklig utgave av forskningsetisk bibliotek.

Samtidig har mange andre små og store tiltak til sammen bidratt til en styrking av kunnskap om og bevissthet rundt forskningsetiske utfordringer.

Espen Engh
Direktør