Navn: Øyvind Grønlie Olsen
Stilling: Seniorrådgiver, med ansvar for å koordinere virksomheten til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

Teori og praksis

Grønlie Olsen er utdannet sykepleier, med spesialisering i anestesi. Etter noen år med akuttmedisin ved blant annet Akershus universitetssykehus, Rikshospitalet og Sykehuset i Østfold, begynte han å studere juss ved siden av å jobbe innenfor psykiatrien.

Etter fullførte jusstudier ble han ansatt som rådgiver i REK Sør-Øst. Mindre enn én måned etter at han startet i jobben, trådte Helseforskningsloven trådte i kraft.

- Det var utrolig spennende å få være med å jobbe med en lov som ingen hadde jobbet med tidligere, forteller han.

Etter noen år i REK, begynte Grønlie Olsen som rådgiver på Folkehelseinstituttet (FHI). Her jobbet han blant annet med FHI's medisinske og helsefaglige forskning.

- Det var interessant å få innblikk i hvordan man operasjonaliserer innholdet i vedtakene fra REK, og jeg fikk erfare at det kan være stor forskjell mellom vedtak og praksis. Ikke alt innholdet i vedtakene er like enkelt å sette ut i livet i en forskerhverdag.'

Overblikk og tverrfaglighet

- Jeg samarbeidet nært med NEM i årene jeg arbeidet i REK, og kjente godt til det nasjonale komitésystemet. Mange av de nasjonale utfordringene er jeg godt kjent med fra REK Sør-Øst, som består av fire komiteer.

- Det er spennende å kunne løfte blikket og se hele REK-systemet under ett, og bidra til en mer harmonisert sakspraksis, sier Grønlie Olsen.

Han forteller også at han ønsker å dra veksler på de ulike nasjonale komiteenes fagkompetanse, og mener overføringsverdi er viktig.

- Jeg ønsker for eksempel å se om gode uttalelser og vedtak fra de andre nasjonale komiteene kan benyttes på tvers av fagområder. Hvis Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har uttalt seg om sårbare grupper, vil jo det prinsipielle i en slik uttalelser også kunne være gyldig for andre fagområder, fremhever han.