I uttalelsen gir Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) en prinsipiell vurdering av hvilke dokumenter som kan gjøres til gjenstand for anklager om plagiat i forskning. Dokumentene må for det første være ferdigstilt. Det betyr for eksempel at utkast ikke kan tas med i en anklage om plagiat i forskning. For det andre må dokumentene være frivillig avgitt. Det vil si at forskeren selv har sendt dem til bedømmelse, kommentering eller liknende.

Bakgrunn

Saken gjelder spørsmålet om to ansatte ved NLA Høgskolen AS hadde opptrådt vitenskapelig uredelig i form av plagiat og brudd på god henvisningsskikk i en rekke arbeider, både utkast og offentliggjorte arbeider. Arbeidene omfattet blant annet lysbildepresentasjoner, vitenskapelige artikler og kapitler i en antologi.

Saken bygget på en henvendelse til NLA Høgskolen AS fra en ansatt som mente de innklagede hadde brutt forskningsetiske retningslinjer gjennom plagiat av og manglende henvisninger til, to av hans vitenskapelige artikler. I tillegg mente han de innklagede hadde opptrådt ukollegialt.

Den lokale behandlingen ved NLA Høgskolen AS konkluderte med at både objektive og subjektive vilkår for plagiat og brudd på god henvisningsskikk var oppfylt, samt at det forelå brudd på åndsverkslovens bestemmelser.

De innklagede var uenige i konklusjonen på grunn av rettsanvendelses- og saksbehandlingsfeil, uten at innsigelsene ble tatt til følge av NLA Høgskolen AS. De innklagede henvendte seg deretter til Granskingsutvalget. Granskingsutvalget besluttet på eget initiativ å åpne gransking 11. desember 2014.

Granskingsutvalgets konklusjon

Granskingsutvalget tar i uttalelsen stilling til hvilke arbeider som kan legges til grunn for vurderingen av plagiat, og har kommet til at dette er arbeider som må anses ferdigstilt og er frivillig avgitt. Granskingsutvalget tar ikke stilling til om det samme gjelder ved anklager om for eksempel forfalskning eller fabrikasjon av forskning.

Granskingsutvalgets mandat er begrenset til saker som gjelder alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis. Etter en konkret vurdering av hvert av arbeidene som er påklaget i saken, har Granskingsutvalget kommet til at det ikke foreligger alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis. Granskingsutvalget har derfor konkludert med at de innklagede ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig i forskningsetikklovens forstand.

Granskingsutvalget har også kommentert systemfeil i behandlingen av saken ved NLA, samt mangelfullt arbeid med forskningsetikk på institusjonen.

Les hele Granskingsutvalgets uttalelse her