Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har utarbeidet utkast til reviderte nasjonale forskningsetiske retningslinjer for:

Retningslinjene omhandler standarder for god forskningspraksis og uttrykker etisk forpliktende normer.

Presiserer og nyanserer

Bilde av Helene IngierdHelene Ingierd, sekretariatsleder i NENT, forteller at det ikke er snakk om de store endringene i NENTs retningslinjer.

- NENT har beholdt hovedelementene fra retningslinjene som først ble fremmet i 2007, forteller hun.

Forskningsetikk i vid forstand omfatter forskningens sannhetsforpliktelse så vel som ansvar overfor kollegaer, andre mennesker, dyr, miljø og samfunn.

- Alle disse elementene dekkes fortsatt i forslaget. Etter åtte års virketid og erfaringer med retningslinjene, så imidlertid komiteen behovet for visse presiseringer og nyanseringer. Disser er nå tatt inn i de nye retningslinjene, og komiteen ser nå frem til en aktiv høringsrunde, sier Ingierd.

Skiller mellom juss og etikk

Bilde av Vidar EnebakkNESH har beholdt hovedstrukturen i retningslinjene som først ble lansert i 1993, og siden revidert i 1999 og 2006, forteller Vidar Enebakk, som er sekretariatsleder for NESH.

Retningslinjene behandler forskningsetikk på flere områder, fra de interne normene som regulerer forskersamfunnet til forskningens forpliktelse ovenfor forskningsdeltakerne og resten av samfunnet.

- I denne revisjonsrunden er det lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellen mellom jussen og etikken, samt å presisere den institusjonelle arbeidsdelingen mellom NESH og andre instanser som ivaretar særskilte hensyn og krav, som Datatilsynet og Personvernombudet, forklarer han.

- I tillegg er det tatt inn et nytt punkt om medforfatterskap. NESH håper på konstruktive og kritiske innspill fra forskere og forskersamfunnet slik at retningslinjene kan bli et enda bedre verktøy for å fremme god og forsvarlig forskning.

Hvordan spille inn?

Høringsfristen er satt til 18. september 2015. Det bes om at innspill til de ulike retningslinjene sendes separat til post@etikkom.no.

NENTs og NESHs sekretariat tilbyr gjerne foredrag om, og diskusjon av retningslinjene, etter henvendelse fra interesserte institusjoner.

Sekretariatet ser frem til en aktiv høringsrunde og oppklarer gjerne eventuelle uklarheter.

Kontaktinformasjon