Saken handler om forskningsprosjektet «NYKOS - Ny kunnskap om sjødeponering», som er et såkalt kompetanseprosjekt for næringslivet med bevilgning fra Norges forskningsråd. I slike prosjekter krever Forskningsrådet samarbeid med og finansiering fra næringslivet, i dette tilfellet gruveselskaper.

Prosjektansvarlig institusjon er SINTEF, mens Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har ansvar for en arbeidspakke om miljøeffekter. Prosjektet har dels som formål å øke kunnskapen rundt miljøeffekter ved sjødeponering, og dels å legge til rette for en mer bærekraftig mineralindustri i Norge.

Forskningsetisk vurdering

Det siste halvåret har det vært reist kritiske spørsmål om denne forskningens uavhengighet, og i høst fikk NENT en henvendelse fra Natur og Ungdom, med forespørsel om å gi en forskningsetisk vurdering.

- NENT mener saken reiser vesentlige spørsmål knyttet til industriens rolle i forskningsprosjekter med særlig sterke samfunnsinteresser og konsekvenser, som dette prosjektet er et eksempel på. Med økte koblinger mellom forskning og næringsliv, er nok dette spørsmål som i økende grad vil presse seg på fremover, forteller Helene Ingierd, sekretariatsleder i NENT.  

- Alle kan være enige om at samarbeid mellom forskning og næringsliv er ønskelig for å få frem relevant kompetanse og kunnskap. NENT peker også på at et samarbeid kan være med på å ansvarliggjøre industrien, sier hun.

Samtidig er det utfordringer ved et slikt samarbeid som bør adresseres, fremhever hun. Det handler om grunnleggende krav til forskningens uavhengighet og det å sikre at forskerne uten utidig innblanding, har ansvar for at forskningen utføres i henhold til vitenskapelige krav.

Særskilte utfordringer

I sitt svar peker NENT på særskilte utfordringer ved denne forskningen:

«Slike prosjekter er på den ene siden mer sårbare for interessekonflikter, og kan på den andre siden være med på å legitimere sjødeponi. Slik sett har prosjekter av denne typen ikke bare en lokal interesse, men også en større nasjonal samfunnsinteresse. Prosjekter med høy grad av verdi- og interessekonflikt impliserer et særskilt ansvar for å sikre en stor grad av åpenhet og deltakelse fra lokalsamfunn.»

Åpenhet betyr her å sikre meningsutvekslinger om ulike kunnskapspåstander og konkurrerende metodiske tilnærminger, men også å legge til rette for diskusjoner i den bredere offentlighet.