Debattinnlegg i Dagens Næringsliv 19. juni 2014

I januar i år ble vi av Universitetet i Bergen bedt om å foreta en forskningsetisk vurdering av norsk petroleumsforskning. Konklusjonene kan oppsummeres i følgende punkter:

Selv om mesteparten av midlene til petroleumsforskning kommer fra offentlige kanaler, foregår det et omfattende samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og petroleumsnæringen. Samarbeid med offentlige og private aktører er viktig, men det kan også føre til interessekonflikter. Det trengs en grundigere refleksjon fra universitetenes side over deres mulige konserverende rolle gjennom samarbeidet med petroleumsindustrien.nDet mangler en koordinert oversikt over finansiering til petroleumsforskning i Norge i dag. Petroleumsforskningens omfang og betydning gjør det imidlertid ekstra viktig å skape åpenhet og oversikt over hvor stor andel denne forskningen utgjør. Universitetene må i større grad bidra til å fremme slik åpenhet. Forskningsfinansierende instanser bør åpent kommunisere prioriteringer mellom forskning på ulike energikilder.n Debatten det siste året om petroleumsforskning viser at vurderingen av hvorvidt en gitt forsknings- og teknologisatsning er bærekraftig er komplisert, ikke minst fordi en solid vurdering må innbefatte et mangfold av økonomiske, sosiale og økologiske aspekter samt langsiktige konsekvenser av petroleumsforskning. Energiomstilling og kunnskapsutvikling kreves. Da må det sikres en forsvarlig balanse mellom forskning på ulike energikilder.

Usikkerheten innenfor dagens klimaforskning er i hovedsak knyttet til omfanget av klimaendringene og i svært liten grad til om de vil inntreffe. Omstilling krever aktiv handling, selv om det er usikkerhet knyttet til de alvorlige fremtidige konsekvensene.

Forskningsbevilgende instanser og forskningsinstitusjoner har et stort ansvar for å sikre at petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter ikke hindrer omstilling. Universitetene må være pådrivere, og presse på for å prioritere alternative satsingsområder.

Sekretariatsleder Helene Ingierd og leder Øyvind Mikkelsen, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).