Av: Øyvind Mikkelsen, Rune Nydal og Helene Ingierd, NENT

Debattinnlegg i Dagens Næringsliv 27. juni 2014.

Bakgrunnen er NENTs uttalelse om petroleumsforskning, som Asdal hevder er «godt ment, men lite prinsipielt tenkt». NENT sier høyt det alle nå vet, at omstilling er nødvendig. NENT går ikke inn i detaljer på hvilke konsekvenser dette har, men ser en fare for ansvarsvakuum. Det er betimelig å stille spørsmål ved om universiteter og forskningsbevilgende myndigheter er sitt ansvar bevisst som kunnskapsprodusenter og premissleverandører i et landskap med interessemotsetninger. Om de har gode gjennomtenkte svar, er noe vi i fellesskap må vurdere. Det angår vår og kommende generasjoners felles fremtid.

Asdal reiser ellers et viktig spørsmål om NENTs rolle, et spørsmål som NENT er seg bevisst. Det er imidlertid en stor forskjell på å gi et argumentert råd forankret i etiske normer og å innta en politisert politirolle.

NENT baserer sin uttalelse på rapportene fra FNs klimapanel og NENTs retningslinjer fra 2007. I henhold til retningslinjene handler forskningsetikk også om forskningens vilkår og videre konsekvenser i samfunnet. Retningslinjene er utarbeidet av forskere og utprøves og forbedres gjennom diskusjon.

Slike diskusjoner er utfordrende å balansere, ettersom spørsmålet om god forskning hverken skal politiseres eller avpolitiseres, ei heller disiplineres gjennom politiarbeid eller overlates til ureflektert maktspill.

Øyvind Mikkelsen, Rune Nydal og Helene Ingierd, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Les også:  Kristin Asdals innlegg og DNs lederartikkel