Koordineringsmøtet samlet komitéledere, -nestledere og sekretariat ved de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) samt medlemmer og sekretariat i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

Ønsker lik praksis

NEM har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre REKenes arbeid. Møtet var et ledd i programmet for opplæring og trening av komitémedlemmene.

- Formålet var å skape en ny møteplass for å diskutere praktiske problemstillinger REKene står overfor i sitt arbeid, forteller Anne Cathrine Beckstrøm, seniorrådgiver i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

- I slutten av januar gav Kunnskapsdepartementet retningslinjer for hvordan REK kan delegere behandling av saker til sekretariatene, som får vedtaksmyndighet. Departementet ber samtidig om at dette blir praktisert likt i de ulike komiteene. En viktig målsetning med å ta opp dette på møtet var derfor å sikre lik og hensiktsmessig praksis.

Gråsoner

Et hovedtema for møtet var vurderinger av om prosjekter faller innenfor eller utenfor Helseforskningsloven, det vil si om de skal, eller ikke skal, forhåndsgodkjennes av REK.

- Diskusjonen gikk særlig rundt gråsoner, de tilfellene der jussen kanskje ikke gir helt klare svar, forteller Beckstrøm.

Helseforskningsloven regulerer ”virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom» (Helseforskningsloven § 4a). Et særlig diskusjonspunkt på møtet var hva som skal defineres som ”helse og sykdom”, og hva det innebærer å ”skaffe til veie ny kunnskap”, forklarer Beckstrøm. – Det kan se ut til at dette tolkes noe forskjellig i de ulike REKene, sier hun.

- Et viktig resultat av møtet er at vi fikk løftet frem og diskutert disse problemstillingene.

Noe faller utenfor

- Det er en utfordring i dag at Helseforskningsloven ikke omfatter all forskning som innebærer forsøk på mennesker, og at noe av denne forskningen derfor ikke får en uavhengig etisk vurdering før den settes i gang. Dette vil NEM jobbe videre med fremover, og vi planlegger å ta dette videre til Helse- og omsorgsdepartementet, avslutter Beckstrøm.