Det har det siste året vært brede diskusjoner ved flere av landets universiteter om petroleumsforskning er forskningsetisk forsvarlig. Debatten ble utløst etter fornyelse av akademia-avtaler mellom Statoil og flere forskningsinstitusjoner. I januar i år fikk Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) en henvendelse fra Universitetet i Bergen, som ønsket en forskningsetisk vurdering av norsk petroleumsforskning.

NENT har innhentet innspill fra relevante aktører og gjort sine vurderinger forankret i Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi. Nå er komiteens uttalelse klar. Les hele uttalelsen her

- Problemstillingene som reises berører i hovedsak normer om forskningens samfunnsansvar. Rådene er først og fremst gitt til universitetene og andre forskningsinstitusjoner, men gjelder også generelt. Kort oppsummert er hovedkonklusjonen at det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål som Norge har forpliktet seg til ikke kan nås, sier komitéleder Øyvind Mikkelsen.

Her er hovedkonklusjonene

Hva mener NENT bør bli konsekvensene av uttalelsen?

- Universitetene og forskningsinstitusjonene bør foreta en grundig gjennomgang av sin aktivitet innen petroleumsforskning. De bør reflektere over om forskningsporteføljen og -aktiviteten er balansert i forhold til kravet om aktiv handling for en omstillingsprosess med hensyn på miljøaspekter og miljøvennlige energikilder, sier Mikkelsen.

- Målet om bærekraftig utvikling og anvendelsen av føre var-prinsippet krever bidrag fra forskersamfunnet, så vel som politiske myndigheter og næringslivet. Universitetene har et særlig ansvar som kunnskapsprodusent og kunnskapsbærer.

Mikkelsen fremhever at de forskningsfinansierende instansene har et stort ansvar, de må sikre at forskning som bidrar til omstillingen prioriteres, og de må gjøre en større innsats for å samkjøre norsk forskning innen dette feltet.

- Universitetene må bidra med ny kunnskap samt være en pådriver for omstilling gjennom å presse på for å prioritere alternative satsningsområder. Petroleumsnæringen har også en rolle i omstillingsprosessen avslutter han.  

Kontaktpersoner:

Pressedekning

Hold deg oppdatert på forskningsetiske spørsmål:

Meld deg på vårt nyhetsbrev