Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har nå gitt sin uttalelse i saken om overvåkningsteknologi utviklet av Squarehead Technolgy AS.

Les hele NENTs uttalelse om saken

Kontaktperson: Helene Ingierd, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

Selskapet har utviklet et verktøy som muliggjør presise lydopptak i store, støyende folkemengder, og fikk finansiering fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I utgangspunktet var hensikten bruk på sivile arrangementer, som sport og konferanser, men underveis i prosessen ble produktet mer orientert mot sikkerhetsmessige/militære bruksområder.

Saken ble meldt inn til NENT

av Osman Kibar, journalist i Dagens Næringsliv. Han ba komiteen ta stilling til følgende spørmål:

"1. Er aktivitetene til Squarehead Technology i konflikt med de forskningsetiske retningslinjene dere har skissert?

2. Da selskapet ble etablert, var ikke overvåkning hovedfokus. Burde Forskningsrådet og Innovasjon Norge fortsette å finansiere dette selskapet, etter at det har snudd sin orientering fra mer sivile bruksmuligheter (sportsarrangementer, konferanser) til sikkerhetsmessige/militære i det internasjonale overvåkningsmarkedet?

3. Hvilke temaer bør Forskningsrådet vurdere når det får søknader fra overvåkningsselskaper på bordet fremover, hva bør rådet kreve av selskaper som retter seg mot dette markedet som en forutsetning for å gi støtte?"

NENT har vurdert saken, og oppsummerer slik:

1. Aktivitetene til selskapet reiser etiske utfordringer knyttet til forskerens samfunnsansvar, slik det særlig er beskrevet i Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, pkt 1, 4 og 7.

Heller enn å snakke om rene brudd på disse punktene i retningslinjene, mener komiteen det er relevant å vurdere hvorvidt målsetningene som er beskrevet er tatt i betraktning og i hvilken grad man har søkt å tilpasse aktivitetene til disse målsetningene. NENT vurderer det slik at selskapet til en viss grad har vurdert målsetningene som beskrives, og at det også er gjort forsøk på å tilpasse produktet og salget av mikroarraysystemet til disse målsetningene. Samtidig legger komiteen til grunn at denne teknologien kan brukes på måter som krever særskilt grundige vurderinger. Gitt at selskapet selv besitter begrensede ressurser for å foreta slike vurderinger, anbefaler NENT at det rutinemessig innhentes uavhengige råd og innspill når selskapet utvikler teknologi som kan ha både sivile og militære bruksområder, og når slik teknologi skal selges til andre aktører.

2. Instanser som finansierer forskning bør ha et tydelig fokus på etikk og komiteen anser at det viktigste i denne sammenhengen er å legge til rette for gode prosesser der det skapes rom for solide forskningsetiske vurderinger. I redegjørelsene fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge beskrives langt på vei slike prosesser. Samtidig er det noe uklart for komiteen hvem som faktisk gjør disse vurderingene og hvilke (forsknings)etiske retningslinjer som legges til grunn. Instansene bør innhente råd i kompliserte saker, og de som gjør vurderingene bør kjenne til og anvende Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, eventuelt andre relevante retningslinjer.

3. I vurderingen av forskning og teknologi generelt og overvåkningsteknologi spesielt, bør det stilles krav med hensyn til oppgitte og mulige bruksområder. I vurderingen av hvorvidt bruksområdene er akseptable, bør et bredt spektrum av etiske hensyn inkluderes: hensyn til enkeltpersoner, så vel som hensyn til samfunn og miljø. Det bør videre stilles krav om at forskere utvikler strategier for å minimere risiko for skade og misbruk.

Les mer: