Tid og sted: 30. mai. 2012 14:15 - 16:00, Georg Svedrups hus, auditorium 2, Universitetet i Oslo

Foredraget er del av en seminarrekke i regi av Seminaret i vitenskapsteori. Som alle foredrag i serien er også dette åpent for alle interesserte. Foredraget vil bli holdt på norsk og varer fra 14.15 til 15.00. I pausen blir det servert kaffe og fra 15.15-16.00 åpnes det opp for spørsmål, kommentarer og diskusjon.

 Dette arrangementet er andre del av en serie på to arrangementer som tar opp spørsmål rundt juridifisering i akademia. Det første ble holdt 15. april og handlet om lovfesting av akademiske verdier og sedvane.

Om innledningene

Kalleberg vil drøfte plagiat og plagiering i et forskningsetisk perspektiv. Plagiat består i å overta andres ideer og tekst og utgi det som sitt eget. På grunn av flere nyere saker, nasjonalt og internasjonalt, har fenomenet vært mye fremme i offentligheten det siste året. Plagiering er en form for vitenskapelig uredelighet. Det dreier seg om brudd på interne normer i forskning, knyttet til vitenskapenes epistemiske og etiske enhet. Plagiat er ikke noen ny form for normbrudd, men har fulgt moderne forskning siden 1600-tallets vitenskapelige revolusjoner. Først i de senere årene har endel sentrale forskningsetiske normer blitt kodifisert, som i form av nasjonale forskningsetiske retningslinjer.

Rognstad vil gå nærmere inn på forholdet mellom opphavsrett og forskningsetikk. Han vil berøre plagiatbegrepets opprinnelse og si noe om forholdet mellom plagiat og opphavsrettskrenkelser. Videre vil han betone forskjellen på forskningsetiske og opphavsrettslige vurderinger i lys av du ulike hensyn normsettene skal ivareta. Samtidig understrekes også sammenfallet i vurderinger, og at opphavsretten i dag er det normsett som må anvendes dersom forskningsplagiat skal håndheves for norske domstoler. I forlengelsen av dette tar Rognstad også opp spørsmål om rettsliggjøring av de forskningsetiske normene og behovet for rettssikkerhetstenkning i forskningsetikken.

Om innlederne

Ragnvald Kalleberg er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hans forskning dreier seg om kunnskaps­organisasjoner (særlig universiteter), akademikere som offentlige intellektuelle, forskningsetikk, vitenskaps­historie og vitenskapsteori. Han har ledet Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og er medlem av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Ole-Andreas Rognstad er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Hans primære forskningsfelt er immaterialrett, og opphavsrett spesielt. Han ledet utvalget oppnevnt av Forleggerforeningen og Norsk Faglitterære forfatter og- oversetterforening, som i 2006 avla rapporten God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne historiske fremstillinger. Han har også deltatt i ad hoc-utvalg under Grankingsutvalget i plagiatsaker.

Arrangør: Seminaret i vitenskapsteori

Les mer på UiOs nettsider