Klagesaken ble behandlet i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) 5. september.

Sammendrag fra godkjenningsbrevet

Studien er en omarbeidet og forbedret versjon av prosjekt som tidligere er avvist av NEM, primært grunnet for svak vitenskapelig kvalitet. Studiens formål er å identifisere risikofaktorer for partnerdrap. Prosjektet baserer seg på risikovurderingsinstrumenter brukt på informasjon i straffesaksdokumenter og i intervjuer med etterlatte.

Prosjektet ble ikke godkjent av Regional komité for medisinsk – og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK fant ikke tilstrekkelig grunnlag for unntak fra samtykkekravet (samtykke fra domfelte) og fant også svakheter ved prosjektets design.

NEM er i tvil om hvorvidt denne studien vil kunne fremskaffe vesentlig ny kunnskap om risikofaktorer for partnerdrap, men antar at prosjektet vil kunne bidra til økt forståelse av forskningsfeltet. Studien vil kunne bidra til å bekrefte/avkrefte den kunnskap man i dag har om risikofaktorer og muligens generere nye forskningsspørsmål og fremtidige forskningsprosjekter med økt vitenskapelig verdi.

Komiteen mener den aktuelle studieprotokollen er bedre enn den forrige, og forskergruppens kompetanse er klart styrket ved nye medarbeidere. NEM anser dette som tilstrekkelig for at kravet til samfunnsnytte under tvil kan innfris. Komiteen Påpeker også den store samfunnsinteressen for at det forskes på temaet.

NEM sin samlede vurdering er at studien nå kan gjennomføres forsvarlig og ivareta “etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold”, jf. helseforskningslovens § 5, selv om de rettspsykiatriske rapportene benyttes uten samtykke fra de domfelte.

Les hele uttalelsen her