Hovedansvaret for håndtering av påstander om uredelig forskning ligger hos den enkelte forskningsinstitusjon. Dette slås fast i Ot.prp. nr. 58 (2005-2006) Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. På denne bakgrunn har Det nasjonale granskingsutvalget for redelighet i forskning (Granskingsutvalget) valgt som hovedregel ved henvendelser om mulig uredelighet i forskning, å første be institusjonen det gjelder om en redegjørelse og forespørsel om den lokale institusjonen kan vurdere anklagene. Dette skjer dog alltid etter en konkret vurdering.

I 2010 var Granskingsutvalget involvert i 11 saker. Tre av disse sakene ble meldt inn året før, men ble ferdigbehandlet i 2010.

I en av sakene gjennomførte Granskingsutvalget gransking i én sak. Det ble ikke konstatert uredelighet i denne saken. Utvalget har lagt en høy terskel for hva som blir definert som uredelig. I én av sakene som ble behandlet ved en lokal institusjon, ble det påvist fusk. Alle sakene i anonymisert form, kan du lese om i Granskingsutvalgets årsrapport for 2010. (PDF-fil 0,3 MB)