Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning (Fagerberg-utvalget) la fram sin innstilling i mai i form av NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem. Utredningen ble sendt på høring av Kunnskapsdepartementet.  Forskningsetiske komiteer har svart på høringen og har noen kritiske merknader.

For stor vekt på konkurranse

Komiteene kommenter i sitt høringssvar at den i ”praksis ukritiske tilliten til at konkurranser fremmer kvalitet tas ikke opp til reell diskusjon” og at den forslåtte modellen i for stor grad premierer innsats i fortiden. Det bør i større grad problematiseres om dette i det hele tatt er tilfelle at modellen for premiering får frem de beste forskerne, og ikke bare befester dagens skillelinjer mellom de miljøene som allerede får det til og dem som ikke gjør det.

Tellekantsystemet vurderes ikke kritisk

Komiteene mener at før man går videre med å iverksette tellekantsystemet på flere områder, må denne modellen evalueres og vurderes kritisk. Et mulig forskingsetisk problem som følge av tellekantsystemet, er at forskning blir splittet opp til en lang rekke enkeltartikler som hver for seg har et minimalt forskningsbidrag, fremfor å publisere det hele i én artikkel eller monografi. Ved å gjøre det slik heves publiseringsraten.

Tvilsom måling av samfunnsnytte

Et sentralt moment i Fagerberg-utvalgets mandat var å foreslå tiltak som kunne bedre forholdet mellom innsats og samfunnsmessig nytte i forskningen. Dette kan neppe måles ved å telle akademiske publikasjoner og antall siteringer, mener De nasjonale forskningsetiske komiteer og skriver ”Det er lite trolig at disse indikatorene alene fanger opp forskningens samfunnsmessige gjennomslag, siden de per definisjon angår interne faktorer i forskermiljøene og ikke kontaktflaten mellom forskning og samfunnet for øvrig”.

Hele svaret fra komiteene finner du her. Høringssvaret er signert alle de tre nasjonale forskningsetiske komiteer.