Regjeringen i Danmark har lagt fram et nytt lovutkast som skal gjøre det enklere og mindre byråkratisk å forske. Lovforslaget er en del av regjeringens strategi ”Sunn Vækst”, som fokuserer på at et moderne helsevesen skal levere behandling og medisinsk forskning av høy kvalitet.

Den nye loven  skal trå i kraft 1. januar 2012 og evalueres etter fem år.
- Danmark skal være et eldorado for medisinsk forskning og klinisk utprøving. Derfor er jeg fornøyd med at det nye lovforslaget fokuserer på at komitésystemet skal være smidig og samtidig gjøre det enklere for forskerne, uten at det går på bekostning av forsøkspersonenes sikkerhet, sier innenriks- og helseminister Bertel Haarder.

Spesielt viktig i det nye lovforslaget er at det skal bli tillatt å forske på anonymt biologisk materiale uten godkjenning fra etisk komité såfremt materialet er samlet inn etter gjeldende regler. Det betyr at en forsker som skal bruke anonymt biologisk materiale i sin forskning, kan gå i gang uten å vente på en godkjenning av prosjektet.

Det skal også åpnes opp for å gjøre det enklere med akuttforskning, altså at man under visse betingelser skal kunne forske uten et på forhånd informert samtykke. - På dette området har Norge vært et foregangsland, kan sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Jacob Hølen, fortelle. – Etter viktige innspill fra fagmiljøet selv ble det tatt inn en egen paragraf i helseforskningsloven (§19), som åpner for forskning innenfor akutt- og intensivmedisin. Slik forskning kan da blant annet baseres på at det innhentes samtykke i etterkant fra de pasientene som friskner til, eventuelt fra pårørende hvis pasienten dør.

- Derimot er det i Norge i dag ikke tillatt å forske på anonymt biologisk materiale uten godkjenning fra regional komité for medisinsk- og helsefaglig forskningsetikk (REK). I helseforskningsloven - med veileder fra Helse- og omsorgsdepartementet - fritas ikke forsker å søke REK for bruk av anonymt biologisk materiale. Slik forskning kan imidlertid gjennomføres uten at det innhentes samtykke fra donor, sier  Hølen.