Aftenposten har påpekt at det offentlige har et anstrengt forhold til forskning de selv har initiert. Dette gjelder både hvordan prosjektene skal gjennomføres, og hvordan resultatene tolkes og offentliggjøres. Spørsmålene har dreid seg om forskjellen mellom forsknings- og konsulentoppdrag, og hvilke etiske retningslinjer som gjelder for oppdragsforskning.  Dessverre er disse problemstillingene tilbakevendende. De nasjonale forskningsetiske komiteer (FEK) publiserte en rapport om oppdragsforskning i 2003. En av mytene rapporten avlivet, var at den private sektoren skulle være en spesielt kontrollerende oppdragsgiver. Isteden viste det seg at offentlige oppdragsgivere ofte opptrådte mer kontrollerende i forhold  til prosjektgjennomføring og håndtering av resultater.

På bakgrunn av rapporten utviklet FEK i samarbeid med Kunnskapsdepartementet en standardkontrakt for oppdragsforskning. Denne sikrer den utførende forskningsinstitusjonen råderett over innhold og – eventuell senere – publikasjon.

FEK har utarbeidet retningslinjer for oppdragsforskning med klar oppgavefordeling mellom oppdragsgiver og forsker: Oppdragsgivere har rett til å påvirke tema og problemstillinger, men ikke metodologisk gjennomføring og resultat. Forskeren har rett til å peke på at relevante perspektiver og tolkninger er utelatt i mandatet. Forskeren må også kunne beskytte seg mot press fra oppdragsgiver om å trekke bestemte konklusjoner og har rett til å avbryte sitt oppdrag dersom så skjer.

Fortsatt opplever man altså likevel brudd på disse reglene. Vi mener at dette vitner om to utbredte svakheter i offentlig forvaltning: Lite forståelse for forskningens egenart og kvalitetssikring, og lite forståelse for hvilken kvalitet i underlagsdokumenter offentlig forvaltning bør baseres på. Når man velger å gi konsulenter fremfor forskere et oppdrag, velger man samtidig å basere politikk på et prinsipielt lavere kunnskapsnivå, noe som ikke er i samfunnets interesse!
-------------------------------------------------------------

Du kan lese mer om oppdragsforskning i FBIB

Rapporten Oppdragsforskning: Åpenhet, kvalitet og etterrettelighet fra 2003 kan du laste ned her -som PDF (1MB)