Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) trådte i kraft i dag 1. juli 2009. Loven åpner for at de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan godkjenne at medisinske forskningsprosjekter av stor samfunnsmessig interesse benytter biologisk materiale innsamlet fra pasienter i helsetjenesten uten pasientenes samtykke til forskningen.

En forutsetning er at pasientene på forhånd er blitt informert om at biologisk materiale i visse tilfeller kan benyttes til forskning. Pasientene skal også ha fått adgang til å reservere seg mot forskning på sitt eget biologiske materiale.

I denne forbindelse er det opprettet et sentralt register. Reservasjonsregisteret er tilknyttet Biobankregisteret ved Folkehelseinstituttets avdeling i Bergen.

Skjema for slik reservasjon skal være sendt til alle helseforetak fra Biobankregisteret, for utdeling til pasienter.