Dette kommer frem i årsmeldingen for 2008. Saken som ble behandlet var videreformildet fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) som hadde fått den som en klagesak til NEM i 2007, men ble etter opprettelsen av Granskingsutvalget overført dit.

Ikke uredelig

Saken gjaldt påstand om uredelighet i forskning begått av en forsker i forbindelse med publisering av to artikler som beskrev resultatene fra en undersøkelse foretatt blant grunnskoleelever i en del av Norge. Saken ble drøftet på to møter. Et enstemmig utvalg konkluderte med den innklagede forsker ikke hadde opptrådt uredelig.

Oppstart


Granskingsutvalget ble opprettet i juli 2007, men kom først skikkelig i gang på slutten av året. Årsmeldingen omfatter også aktiviteten i 2007. Mye av aktiviteten i utvalget har den første tiden vært knyttet til etableringen av utvalget, så som drøfting og fortolking av lovgrunnlag, opprettelse av sekretariat og utvalget rolle i forebygging og håndtering av vitenskapelig uredelighet.

Råd og veiledning


Granskingsutvalget er tiltenkt en rolle som nasjonal ressurs innen håndtering av uredelighet som både institusjoner og enkeltpersoner kan henvende seg til for å få råd og veiledning. Utvalget hadde en rekke slike henvendelser i fjor.
Granskingsutvalget bisto en institusjon i håndtering av en sak med påstander om uredelighet. Denne saken endte med at plagiat ble påvist.

Granskingsutvalgets årsmelding 2008 er i anonymisert form.