NENT har mottatt en henvendelse fra en privatperson som ønsket en forskningsetisk vurdering av en påstand om at det er umoralsk å stille kritiske spørsmål innen klimadebatten. Uttalelsen det ble siktet til var Gro Harlem Brundtlands og kom i en tale hun holdt i 2007 i UN Commission on Sustainable Developement.


NENT skriver i sitt svarbrev at det er rimelig å tolke Brundtlands uttalelse som en del av en politisk debatt og ikke som en ytring som forsker.  Slik sett er det ikke grunn til å drøfte uttalelsen i et forskningsetisk perspektiv.

Sammenheng mellom klimaforskning og klimapolitikk

På den annen side er det sterke relasjoner mellom klimaforskning og klimapolitikk ved at forskningen gis stor betydning for klimapolitikken. På denne bakgrunn og den offentlige oppmerksomhet uttalelsen har fått, har komiteen likevel vurdert uttalelsen fra et forskningsetisk synspunkt.

Komiteen skriver:

“NENT finner det relevant å påpeke at akseptert språkbruk i vitenskapelige sammenhenger er forskjellig fra det man finner i det nevnte sitatet. Tradisjonelle akademiske normer tillater og oppfordrer til tvil og kritiske spørsmål. Tvil kan i en slik kontekst være godt eller dårlig begrunnet, men ikke uansvarlig og umoralsk i seg selv.

I en handlingssituasjon som altså ikke er en rent vitenskapelig kontekst, kan det naturligvis være uansvarlig og umoralsk å avstå fra handling, for eksempel hvis man fastholder en tvil eller kritikk som man selv mener er dårlig begrunnet. Det kan være at dette er den type handling Brundtland sikter til.

Nå er mange debatter blandete, i den forstand at de både involverer spørsmål om gyldigheten av vitenskapelige utsagn og spørsmål om riktigheten av politiske handlinger. Klimadebatten er et eksempel på dette. I slike debatter kan akademiske normer og politiske og allmennmoralske normer komme i et spenningsforhold.

NENT minner her om føre-var-prinsippet og lignende handlingsprinsipper som søker å avhjelpe slik spenning. Slike prinsipper søker å legitimere politisk handling samtidig som man erkjenner vitenskapelig usikkerhet og opprettholder kritisk vitenskapelig debatt. Politisk handling kan ut fra denne forståelsen gjerne finne sted selv om det er vitenskapelig usikkerhet innen et område.”


NENT behandlet henvendelsen i møte 26. november.  NENT publiserte i 1997 en rapport om føre-var-prinsippet. Engelsk sammendrag av rapporten som PDF-fil.

Hele brevet som PDF-fil.

 

Demonstranter på klimatoppmøtet i København 12. desember 2009. Foto: Shutterstock