Annette Birkeland – jurist

Mange lover og regler er med til å styre det forskningsetiske arbeidet. Derfor har De nasjonale forskningsetiske komiteene hentet inn ytterligere juridisk kompetanse.

Annette Birkeland har erfaring fra arbeid med forvaltningsjuss og forteller at hun ikke kjente til komitésystemet fra tidligere. Hun synes etikk er et spennende felt.

– Det er faktisk slik at lovteksten ikke alltid uttrykker det som er etisk forsvarlig. Tolkning av paragrafer er en ting, men etiske dilemma kan ikke alltid løses av lover og regler, sier hun.

Birkeland har hovedarbeidsområde innenfor Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

– For meg er det fascinerende og interessant å møte etikken fra et annet hold enn jussen. Det er lærerikt å se hvordan de ulike fagområdene nærmer seg problemområdene. Jeg har bare vært her i noen få måneder, men har rukket å se at grenseoppgangen juss og etikk ikke alltid er helt klar. For eksempel har jeg erfart at barns krav er ulikt regulert i lovverket vårt. Helseforskningsloven sier en ting om alder og handleevne, vergeloven noe annet. Hvorfor er det slik? undrer Birkeland.

– Den største forskningsetiske utfordringen jeg ser, er hvordan vi kan få til en nasjonal koordinering av gransking av uredelighetssaker. Det arbeidet har pågått en stund, og vi har utviklet et nært samarbeid med institusjonene de siste par årene for å gjøre dette enda bedre, sier Birkeland.

– Jeg er så fersk innenfor etikken at jeg med stor interesse har kastet meg over bøkene som komiteene har produsert de siste årene – anbefales som lesing på T-banen, avslutter hun.

Vidar Enebakk – sekretariatsleder

Enebakk er nyansatt som sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora (NESH) og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget). Han har helt fra nittitallet hatt interesse for vitenskap, etikk og samfunnsansvar.

– Interessen startet da jeg som ganske fersk student i 1997 ble tilknyttet Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV) – ledet av Francis Sejersted. Jeg utdannet meg innen vitenskapsteori og vitenskapsstudier hvor etikk er en viktig del. Tidlig ble jeg spesielt interessert i forholdet mellom vitenskap, samfunn og forskningspolitikk, forteller Enebakk.

– Før jeg begynte som sekretariatsleder i NESH, var jeg medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Spesielt i forbindelse med saken om petroleumsforskning* ble det tydelig hvor viktig det forskningsetiske arbeidet er. Forskningsetikk kan faktisk bidra til en forskjell i samfunnet, slik jeg ser det.

– Til nå har jeg bare hatt to komitémøter, jeg føler meg ganske fersk, sier Enebakk med et smil. – Men jeg føler meg veldig privilegert som får jobbe med flinke forskere og ulike fagfolk når vi behandler vanskelige, etiske spørsmål. Komitéarbeidet er med på å skape en større forståelse for hva forskningsetikk er – både i samfunnet og hos forskningsinstitusjonene.

* NENT mener det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås. Les mer om saken her.