Det mener Jostein Skurdal. Direktøren ved Stiftelsen Lillehammer museum har en lang karriere bak seg i universitets- og høyskolesektoren (UoH-sektoren). Nå når han har kommet til museumssektoren, ser han at den har mye å lære fra UoH-sektoren når det gjelder arbeid med etiske spørsmål.

– Det er jobbet godt med det etiske regelverket i forskningen de siste årene. Museene kan hente mye fra anbefalingene fra De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Han mener det er svært viktig: – Troverdigheten til norske museer er stor, kanskje enda større enn troverdigheten til UoH-sektoren. Mye står på spill hvis vi ikke har fokus på etikk, sier Skurdal.

Mange vanskelige avveininger

Museenes egen internasjonale organisasjon, ICOM, har laget et godt regelverk, mener han.

– Men det er ikke utfyllende når det gjelder forskning og formidling. Likevel er det mange av de samme etiske dilemmaene man står overfor i museene som ved universitetene og høyskolene. Nå er målet at de ansatte i museene skal publisere mer i vitenskapelige tidsskrifter. Da blir forskningsetikken enda viktigere.

Skurdal tror at de som jobber i museumssektoren, er opptatt av disse spørsmålene. De står overfor mange vanskelige avveininger.

– Et regelverk er ikke tilstrekkelig. Det må etableres et system i museene med opplæring i og diskusjon om etiske spørsmål, både i forhold til utstillingene og publikasjoner. Vi trenger en etisk sjekkliste.

Kunsten fritar en ikke fra etikken

– Det jobbes i dag med mange kompliserte spørsmål som blant annet handler om personvern, gjenstander og eiendomsforhold i museene. Mange utstillinger forteller ekstremt personlige historier.

– Det kunstneriske appellerer til følelser, men kunsten fritar ikke museene fra å tenke over hva som er etisk forsvarlig.

Vil lage publikasjon om etikk

Paal Mork er leder for ICOM Norge. Han er enig med Skurdal i at etikkområdet ikke er så godt dekket i ICOMs regelverk, og at det er behov for å jobbe mer med etikk i framtiden.

– ICOMs etiske regelverk er regnet som en basis og et grunnsett med etiske regler. Men det er, og skal være, en minimumsstandard med internasjonal gyldighet. Det planlegges ikke utvidelser av det eksisterende regelverket, men det kan komme tilleggsprotokoller.

Mork forteller at ICOM Norge jobber med etiske problemstillinger.

– Vi har et prosjekt på problemstillinger knyttet til spørsmål nært opp til vår egen tid. Vårt mål er å lage en publikasjon om museumsetikk som kan brukes av museene.