Boken Hvordan lese kvalitativ metode? fører leseren på en metodologisk ferd.
Første kapitel går rett på sak: Hva er formålet med boka? Leseren blir trukket inn i alle sider ved kvalitativ forskning og metodebruk, og hvordan metodene av og til kan gi helt spesielle resultater. Det vises også til hvilke krav kunnskapssamfunnet stiller til profesjonsutøvere og deres evne til å vurdere forskningsbasert kunnskap. I dagens samfunn er kunnskap en verdi i seg selv som igjen er drivkraften for verdiskaping.

Så forklares hvordan man som leser tilegner seg forskerperspektiv, og hvordan forholde seg refleksivt til eget og andres arbeid. Boken er i hovedsak rettet mot lesere innen helse- og sosialfag. Casestudier og eksempler beskrives slik at disse leserne gjenkjenner saker fra egne arbeid.

Med eller uten briller

Kapitel 2 og 3 omhandler forskningsspørsmålet og forskningens design. Forskning krever gode spørsmål for å få de gode svarene. Forholdet mellom empiri og teori er utgjørende for gjenskapelsen av den virkeligheten forskeren skal forklare. Eksemplene forfatterne bruker, viser at noen setter brillene godt på nesen for å fokusere best, mens andre foretrekker å komme uten briller og være helt åpne for det som måtte komme frem i situasjonen. I begge tilfeller er det forskningsspørsmålet som skal fungere som rettesnor og vise forskerens formål med forskningen.

De ulike aspektene knyttet til metodebruk og metodevalg, enten man foretar intervjuer eller er observatør, blir behandlet i kapitlene 4 til 7. Kunnskap om metodebruk er viktig, men også forskerens forståelse av egen rolle. I kvalitativ metodebruk kan forholdet mellom forsker og informant ofte bli tett.

Tekstdata

Kapitel 8 omhandler forskning på tekstdata som defineres som alle slags tekstlige kilder. Forskerens utfordring blir: Hvordan bruke tekstene for å svare på forskingsspørsmålet? Det som betyr noe, er hvordan forskeren i sin analyse forholder seg til tekst og kontekst og avsender og mottaker. Her er det ulike tilnærminger. Kvaliteten på resultatet fra en tekstanalyse avgjøres utfra tekstens relevans, og hvordan den kobles sammen med nyttige begreper og perspektiver.

Avslutning

Hvert kapittel avsluttes med en avslutning der det presenteres flere spørsmål som leseren kan stille seg selv i forskningsprosessen. Hvert kapitel har også noen faktabokser der det blir gitt forklaringer på ord og tema som tas opp i kapitlet, som Hva er profesjonsforskning? eller Hva er en teori? osv. Boksene bidrar til å utdype teksten i kapitlene og hjelper leseren til dypere forståelse av innholdet i kapitlet.

Forfatternes hensikt med boka var å gi innsikt i hvordan kvalitativ forskning blir til, om bruk av metode og etikk, om forpliktelsen til sannhetssøken og om forskerens ansvar for sine informanter.

Boka avsluttes med noen viktige setninger om at kunnskap og bruk av kvalitativ forskning ikke bare innebærer de etiske vurderingene og stegene gjennom forskningsprosessene, men er viktig i møtene mellom forsker og mennesker som ser verden gjennom sine brilleglass.