– I dag er jeg glad, både for at UiB sendte saken videre til NENT og for NENTs uttalelse. Dette bringer oss definitivt et skritt videre.

Mye ansvarsvegring

Haugan mener at NENTs uttalelse må få konsekvenser både for hans eget universitet og alle de andre universitetene i Norge. I første omgang bør man skaffe seg bedre oversikt over petroleumsforskningen. Det har debatten de siste månedene nemlig vist at forskningsinstitusjonene ikke har, mener professoren.

Haugan har spesielt merket seg at NENT bruker ordet «ansvarsvakuum» om universitetenes og de aktuelle departementenes vegring for selv å ta klimaansvar. NENT setter ifølge Haugan ettertrykkelig fingeren på at så vel enkeltforskere, som institusjoner og de som finansierer forskning, alle har et ansvar.

Slutt med leteforskning

– Noe av det første vi nå bør slutte med, er grunnforskning for å finne mer petroleum eller utvinne mer, sier Haugan. Samtidig er han tvilende til om dette lar seg gjøre:

– Mange mennesker er involvert i oljevirksomheten, både ved universitetene, i det offentlige og i næringslivet. Alle pengene som smører dette systemet, gjør at man ikke stiller de store spørsmålene. De blir skjøvet under teppet, slik at alle kan vandre videre på samme vei.

Professoren har selv måttet tåle kritikk fra flere for å ha reist debatten gjennom en rad med debattinnlegg. Haugan sier at han selv ikke vil kritisere andre enkeltforskere, selv om han mener at den enkelte forsker også har et ansvar.

– Jeg synes ikke det er å så interessant om den enkelte her gjør rett eller galt. Men de institusjonene forskerne er en del av, har definitivt et ansvar for å veilede sine ansatte. Her i Bergen har vi faktisk et universitetsvedtak på at forskningsetiske retningslinjer skal følges. Slikt behøver man kanskje ikke å vedta. Men viktigere er det å merke seg at i det samme vedtaket heter det også at forskningsetiske retningslinjer skal gjøres kjent blant de ansatte ved universitetet.

Det er universitetene og forskningsinstitusjonene selv som har ansvar for at forskerne bidrar til et bærekraftig samfunn. Samtidig skal institusjonene lære opp sine ansatte til å reflektere over føre var-prinsippet, og hvordan dette kan påvirke egen forskning.