Boken Ethics and Science – An Introduction er bygd opp av tre sammenvevde hoveddeler. Den første delen tar for seg sentrale fenomener innen etikk og vitenskap, en historisk gjennomgang fra tidlig greske filosofer til moderne tid, svakheter og styrker ved viktige etiske teorier, samt beskrivelse av den normative kartografien av vitenskapelig praksis slik den presenteres innen sosialvitenskapelige teori. Den andre delen tar for seg forhold som omhandler de etiske standarder som praktiseres internt i forskersamfunnet, mens den tredje delen omhandler forskningen i relasjon til samfunnet og de etiske utfordringene som ligger i skjæringspunktet mellom vitenskapelig og ikke-vitenskapelige praksiser, institusjoner og idealer.

Case med spørsmål

De ulike temaer bygges opp rundt casestudier, og hvert kapittel avsluttes med spørsmål til leseren for å oppmuntre til videre refleksjon.

Bokens første kapittel, introduksjonskapittelet, tar utgangspunkt i «The Manhatten Project». Leseren trekkes raskt inn i de store etiske spørsmålene som knyttes til en av forskningshistoriens mest dramatiske oppfinnelser; atombomben og de kjernefysiske våpnene. De etiske utfordringene veves inn i en kontekst som også skisserer historisk denne dramatiske perioden i verdenshistorien. Man får et interessant innblikk i våpenkappløpet mellom stormaktene og midt opp i dette, forskerne som ser rekkevidden av sine egne oppfinnelser og diskusjonen som oppstår rundt etiske problemstillinger.

I kapitlene 4 til 6 tar forfatterne for seg ulike aspekter knyttet til forskningsetikk, som ansvarlighet i forskningen og forskning på mennesker og dyr. Denne delen av boken starter med casestudie av kloningsskandalen som kom for en dag i 2005. Et forskningsteam fra Sør-Korea rapporterte i 1999 om gjennombruddsforskning på kloning av kyr og noen år senere – i 2005 – at de også hadde greid å skape en embryonal stamcelle-linje fra klonede menneskelige blastocytter. Forskningsteamet opplevde en karriere av dimensjoner og fikk internasjonal oppmerksomhet. På slutten av 2005 ble det imidlertid fremsatt og bevist at forskningsresultater var blitt fabrikkert samt andre kritikkverdige forhold rundt forskningen til dette teamet. Denne historien fører lesere inn i de etiske spørsmålene knyttet til ansvarlighet i forskningen.

Fordypning

De har med vilje unngått å skape skarpe skiller mellom hoveddelene i boken. Forfatterne poengterer i denne sammenheng at selv om de starter boken med å introdusere definisjoner innen etikk og vitenskap, må det være åpent for at leserne selv kan justere disse definisjonene.

Boken retter seg til et bredt publikum.Forfatterne tar opp et stort antall temaer innen vitenskap og etikk som rikt illustreres gjennom interessante casestudier. Den kan både leses som en introduksjonsbok til forskningsetikk, men også egne seg for mer erfarne personer innen fagområdet for dypere refleksjon innen et bredt spekter av temaer.

Ethics and Science – An introduction

  • Forfattere: Adam Briggle og Carl Mitcham
  • Utgiver:Cambridge, University Press
  • Årstall: 2012
  • Antall sider: 360
  • ISBN: 978-0-521-70267-6

Om forfatterne:

Adam Briggle er universitetslektor ved Institutt for filosofi og religionstudier ved Universitetet i Nord Texas og ansatt ved senter for tverrfaglig forskning samme sted. Carl Mitcham er filosof og ansatt ved avdeling for humaniora og internasjonale studier ved Colorado School of Mines. Både Adam Briggle og Carl Michman har tidligere bokutgivelser innen feltet å vise til.