Barn utgjør også en meget mangfoldig gruppe. Kombina-sjonen gjør at det er stor bredde i etiske spørsmål og problemstillinger forskere innen dette feltet møter. Det er bakgrunnen for at vi denne gangen har valgt et temanummer om barn i forskning.

I magasinet har vi valgt ut noen problemstillinger og utfordringer man som forsker kan stilles overfor når man forsker på eller med barn.

Vi berører forskningsområder fra ulike fagfelt. Flere av utfordringene har relevans på tvers av de forskjellige fagdisiplinene.

  • Forskning på barn med traumer
  • Forskning på mindreårige asylsøkere
  • Forskning på utvikling av legemidler for barn
  • Juridisk oversikt over norsk rett i forhold til forskning på barn