NENT arbeider for tiden med en revisjon av disse. Det ferdige resultatet vil, som de eksisterende retningslinjene, være en flott rapport på 20–30 sider. De oppdaterte forskningsetiske retningslinjene vil være tilgjengelig både elektronisk og som brosjyre.

Kjenner du til retningslinjene?

Dette til tross – som underviser i forskningsetikk ved Universitetet i Tromsø, har jeg lenge vært nysgjerrig på om ph.d.-studenter har kunnskap om retninglinjene.

For å undersøke dette nærmere formulerte jeg en enkel intervjuguide med tre spørsmål på norsk og engelsk:

1. På en skala fra 1 til 5 hvor 1 er «ikke viktig» og 5 er «svært viktig», hvordan vurderer du forskningsetikk?

2. Kjenner du til: «Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi»?

3. NENT har listet 24 forskningsetiske retningslinjer. Kan du gjengi en av dem?

Jeg tok intervjuguiden med meg på Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved Universitetet i Tromsø og stilte spørsmålene til ph.d.-studenter jeg støtte på. Da jeg stilte spørsmål 2 viste jeg også frem forsiden til NENTs forskningsetiske retningslinjer.

Jeg stilte spørsmålene til 7 personer.

De fleste (5) svarte «5 – svært viktig» på spørsmål 1. De øvrige (2) svarte «4». For spørsmål 2 svarte en ph.d.-student «Ja», en annen svarte «Har hørt om disse» mens 5 svarte «Nei». Alle (7) svarte «Nei» på det siste spørsmålet. (Det bør her nevnes at jeg kun er involvert i undervisning i forskningsetikk ved Det helsevitenskapelige fakultet.)

Selv om utvalget var relativt beskjedent, var likevel svaret entydig: NENTs forskningsetiske retningslinjer er ikke spesielt godt kjent. Jeg er ganske sikker på at om at jeg hadde stilt de samme spørsmålene til øvrige grupper av ansatte, ville svaret være det samme – forskningsetikk ligger ikke lengst framme i pannebrasken på forskere.

En utfordring

Både universitet- og høgskolesektoren har en utfordring på dette området, og jeg tror det er mange ulike tiltak som kan gjennomføres for å bidra til økt kjennskap til forskningsetiske retningslinjer. Her følger noen forslag. (Listen er ikke ment å være komplett.)

1. Still krav om kjennskap til forskningsetiske retningslinjer ved opptak til doktorgradsstudier.

 2. Still krav om kjennskap til forskningsetiske retningslinjer ved søknad om forskningsmidler.

3. Tilby (obligatoriske) kurs i forskningsetiske retningslinjer.

4. Tillegg alle ledere et særlig ansvar for at egne forskere kjenner til forskningsetiske retningslinjer.

Mye gjøres

De nasjonale forskningsetiske komiteene startet i fjor nettverket Forskningsetisk forum. Formålet er å invitere veiledere, undervisere og medlemmer i forskningsetiske utvalg på universitet og høyskoler til samlinger hvor ulike sider av forskningsetikken diskuteres og settes på dagsorden.

Nettverket har nylig hatt sitt andre møte med deltakere fra nesten alle undervisningssteder. Dette er et av tiltakene fra De nasjonale forskningsetiske komiteene for å legge til rette for erfaringsutveksling og en bevisstgjøring om blant annet retningslinjer innenfor de ulike fagfelt.

P.S. Alle forskningsetiske retningslinjer bestilles gratis på nettet: www.etikkom.no