• Torunn Fiskerstrand (leder), dr.philos., overlege og postdoktorstipendiat, Haukeland Universitetssjukehus, leder av Norsk Forening for Medisinsk Genetikk
  • Jakob Elster, ph.d., seniorrådgiver, REK Sør-Øst
  • Grethe S. Foss, dr.scient., seniorrådgiver, Bioteknologinemnda
  • Arvid Heiberg, prof. emeritus, leder REK Sør-Øst C
  • Jacob Hølen, ph.d., sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og førsteaman. II ved institutt for samfunnsmedisin, NTNU
  • Berge Solberg, dr.art., professor i medisinsk etikk, NTNU
  • Camilla Stoltenberg*, dr.med., professor, direktør, Folkehelseinstituttet, nestleder i Biobank Norge (* Camilla Stoltenberg hadde ikke anledning til å delta i arbeidsgruppens arbeid høsten 2012 og står derfor ikke bak det endelige forslaget

Gruppen mener at veilederen bør sendes på en bred kommentarrunde til helsefore-takene, forskningsmiljøer, forvaltning og andre interesserte (interesse- og brukerorganisasjoner) og oppfordrer HOD til å organisere en slik høringsrunde med tanke på utarbeidelse av offisielle retningslinjer.

Tilbake til artikkelen "Mange ubesvarte spørsmål".