• Informantene ble trukket ut blant abonnentene. Det ble gjennomført telefonintervju av 200 personer. Resultatene som kom fram, er tolket med feilmarginer på 3 – 7 prosentpoeng.

Fra oppsummeringen:

  • Høy lojalitet - 3 av 4 leser alle utgaver
  • Hovedvekten av leserne abonnerer på grunn av arbeidet sitt (73 %)
  • Svært høy interesse for artikler som knytter de ulike hovedtemaene til etikk. Innenfor sine egne felt angir 80-90 % høyeste interesse for å lese. Også mer generelle artikler som forskningsetisk historie og teoretisk etikkstoff har høy interesse totalt sett.
  • Leserne ønsker en miks av temautgaver og ordinære utgaver.
  • Jevnt over er leserne godt fornøyd med både miksen av stoff og de ulike aspektene ved artiklene. Så og si ingen er misfornøyd, men det kan jobbes mot en enda høyere tilfredshet ved å flytte leserne fra «ganske fornøyd» til «meget fornøyd».
  • 91 % er fornøyd med formatet
  • 82 % er fornøyd med antall sider
  • 56 % angir Forskningsetikk som sin viktigste kilde til forskningsetiske tema - bladet er på topp innenfor alle målgrupper i undersøkelsen
  • Halvparten foretrekker fortsatt Forskningsetikk i papir, mens 36 % kunne tenke seg både elektronisk og bladet i papir.
  • God kjennskap til utgiver – 57 % kjenner til Forskningsetiske komiteer eller kombinasjoner av dette.