Mens mange er bekymret for at Norge er på jumboplass når det gjelder patentering av forskning, bekymrer andre seg for at norsk forskning nå har blitt for ensidig opptatt av patenter.

Årdal er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. I 2011 skrev hun en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift (2/2011) sammen med sin kollega John-Arne Røttingen og Just Haffeld, jurist og medisinerstudent ved Universitetet i Oslo. I artikkelen stiller de kritiske spørsmål ved patentering av offentlig finansiert forskning. De hevder at patentering kan hemme videre innovasjon, ikke fremme.

– Offentlig finansiert forskning skal komme samfunnet til gode. Derfor bør man bruke patentering forsiktig og tenke på alternativer. Selv om noe kan patenteres, betyr det ikke at det bør patenteres, mener Årdal.

Fra 2003 har det blitt opprettet såkalte teknologioverføringskontorer (TTO) ved norske universiteter og frittstående institutter. Etter dette har det blitt en mye sterkere fokusering på patenter i norsk akademia, mener forfatterne.

– På noen områder er patent både riktig og nødvendig. Når man har kommet langt i utviklingen av et nytt produkt er det hensiktsmessig. De som investerer skal tjene penger, dermed kan patentering fremstå som det eneste alternativet. Men å patentere i tidlig fase er ofte ikke nødvendig og av og til også uheldig. Årdal mener fordelene ved og fremgangsmåten for å offentliggjøre resultater er underkommunisert.

– Dessverre er den informasjonen som forskerne får om forvaltning av immaterielle rettigheter svært ensidig.

Norge bør støtte aktiv bruk av det frie domene, mener de tre forskerne som står bak artikkelen. TTO-ene bør bistå forskere som ønsker å følge en juridisk sikker strategi for å slippe rettigheter i det fri. En slik strategi bør skje gjennom det som kalles ”defensiv publisering”. Strategien innebærer en beskrivelse av et nytt produkt slik at den blir offentliggjort og dermed kjent før den patenteres. Den kan brukes for å hindre senere innlevert patentsøknad til en konkurrent å bli godkjent. Forskerne mener at tiden og kostnadene blir vesentlig mindre enn i en patenteringsprosess.