For fem år siden ble det satt i gang et femårigprosjekt HUSK ( Høgskole – og universitetssosialkontor) som hadde som mål å videreutvikle samarbeidsformer mellom sosialtjenesten, forskning, utdanning og brukere av de sosiale tjenestene for på denne måten å utvikle bedre sosiale tjenester. Flere regioner deltok: Stavangerregionen, Midt-Norge, Oslo -
regionen og Agder.

Strategiske mål for HUSK

  • Fremme strukturer og arenaer for forpliktende og likeverdig samarbeid mellom forskning, utdanning, sosialtjeneste og brukere
  • Styrke praksisbasert forskning i sosialtjenesten
  • Styrke kunnskap som grunnlag for praksisutøvelsen

Aktørene i prosjektene

  • Utøver av praksis i sosialtjenesten i og utenfor NAV
  • Forskere
  • Brukere av sosialtjenesten i og utenfor NAV