MYSKJA VAR MED Å BEHANDLE SØKNADEN fra Salvesen og hans forskergruppe. Han mener det ikke var noe tvil om at prosjektet måtte godkjennes av Helsedirektoratet før de kunne gjøre en etisk vurdering av det. – Prosjektet skulle kalle inn kvinner til tidlig ultralyd uten at det kan regnes som ledd i den alminnelige svangerskapsomsorgen. Undersøkelsen skulle ha fosterdiagnostiske trekk, uten at de nødvendige betingelsene for slik diagnostikk forelå.

Han mener at den informasjonen studien søker, er viktig å få på bordet, men at det er mange måter å studere disse spørsmålene på. For eksempel gjennom generelle spørreundersøkelser, fokusgruppeintervjuer med utvalgte gravide og helsepersonell, eller å spørre de som faktisk har benyttet ultralyd på indikasjon. Ingen av disse framgangsmåtene ville blitt stoppet av lovverket, mener han.
Denne forskningen er viktig, mener Myskja. – Noen burde forsket på dem som faktisk benytter seg av tidlig ultralyd.